Література з товарознавства та торговельного підприємництва

Скачати перелік літератури у файлі doc

 1. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров: Основы квалиметрии / Г.Г. Азгальдов. – М. : Экономика, 1982. – 256 с.
 2. Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Введение в товароведение. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. – М. : Экономика, 1982.
 3. Алексеев Н.С., Ганцов Ш.К., Кутянин Г.И. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров. – М. : Экономика, 1988.
 4. Байдакова Л.И., Федаева Н.И., Сергеева Г.В., Молебная Л.И. Товароведение обувных и пушно-меховых товаров: Учебник. – К. : Высш.шк., 1990.
 5. Балабанова Л.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації / Балабанова Л.В. – Доценьк, 2003. – 148 с.
 6. Беседин А.А., Ганцов Ш.К. Товароведение пушно-меховых товаров: Учеб. для товароведных факультетов торг. вузов. – М. : Экономика, 1983.
 7. Богинская О.А. Товароведение непродовольственных товаров. Музыкальные инструменты : учеб. Пособие для вузов / О.А. Богинская, В.Л. Левенко. – К. : Вища шк., 1981. – 136 с.
 8. Боровикова Л.А. Исследования продовольственных товаров / Л.А. Боровикова, А.И. Гримм, А.П. Доофеева и др. – М. : Экономика, 1980. – 306 с.
 9. Бураковський Ігор. Теорія міжнародної торгівлі. – К. : Основи, 2000. – 241 с.
 10. Варибрус В.И. и др. Товароведение продовольственных товаров. Т. ІІІ. М., «Экономика», 1971. – 568 с.
 11. Герасимова В.А. Товароведение и експертиза вкусовых товаров / В.А. Герасимова, Е.С. Белокурова. – СПб. : Питер, 2005. – 416 с.
 12. Глушкова Т.Г. Товари культурно-побутового призначення : підручник / Т.Г. Глушкова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 550 с. (Сер. «Товарознавство»).
 13. Гринів Б. В. Економічний аналіз торговельної діяльності. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.
 14. Демкова Е.А. Товароведение и експертиза мебельних товаром / Е.А. Демкова. – М. : КноРус, 2008. – 298 с.
 15. Джафаров А.Ф. Товароведение плодов и овощей / А.Ф. Джафаров. – М. : Экономика, 1985. – 279 с.
 16. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини : Підручник / Т.М. Димань, Т.Н. Мазур. – К.: ВЦ «Академія».-2011.-
 17. ДСТУ 3993-2000 Товарознавство. Терміни та визначення. – К. : Держстандарт України, 2000.
 18. ДСТУ ISO 9000-2001: Системи управління якістю. Основні положення та словник. К.: Держстандарт України, 2001.
 19. Дубініна А.А. Токсичні речовини у харчових продуктах та методи їх визначення : Підручник / А.А. Дубініна, Л.П. Малюк, Г.А. Селютіна, Т.М. Шапорова, В.А. Науменко. – К.: ВД «Професіонал», 2007. – 384 с.
 20. Дуборасова В. Сенсорный анализ. Дегустация вина / В. Дуборасова. – М. : Маркетинг, 2001.
 21. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, Н.Я. Орлова. – К. : Укроопосвіта, 2000.
 22. Журавлева М.Н., Троян А.В. Товароведение продовольственных товаров. В 3-х т. Т. І. Учебник для товаровед. отд-ний кооп. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Экономика», 1975. – 447 с.
 23. Журавлева М.Н., Троян А.В. Товароведение продовольственных товаров. Общая часть. Овощи, плоды и грибы. М., «Экономика», 1969. – 392 с.
 24. Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про безпечність та якість харчових продуктів» (із змінами). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada/
 25. Заржецкий Е.В. Радиотовары. Товароведение / Е.В. Заржецкий. – М. : Экономика, 2002. – 198 с.
 26. Захарченко П.В. Товарознавство керамічних будівельних виробів : навч. посіб. / П.В. Захарченко, П.Й. Купрієнко, К.К. Пушкарьова,      В.І. Рева. – К. : КНУБА, 2006. – 221 с.
 27. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Крап'як, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. — 2-ге вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.
 28. Иванов М.Н., Шакланов И.Г., ПанасенкоВ.А. Товароведение обувных товаров. – М. : Экономика, 1990.
 29. Иванова В.Я., Голубенко О.А. Товароведение и експертиза кожевенной продукции: Учебник. – М. : Издат.-торг. Корпорація «Дашков и К°», 2006.
 30. Кисляк Н.К. Непродовольчі товари. Ч. ІІ. Господарські та культурно-побутові товари. Практикум : навч. посіб. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, Т.Г. Глушкова, В.І. Михайлов. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 218 с.
 31. Кисляк Н.К. Товарознавство господарських товарів : підруч. для студ. товарозн. спец. вищ. навч. закл. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, В.М. Кравченко, С.О. Сіренко. – К. : КНИГА, 19. – 2004. – Т. 11. – 448 с.
 32. Колесник А.А., Елизарова Л.Г. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. – М. : Экономика, 1990.
 33. Коломієць Т.М. Товарознавство. Товари з пластичних мас та побутової хімії / Т.М. Коломієць. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 62 с.
 34. Колтунов В.А. Плодоовочеві товари : навч. посіб. / В.А. Колтунов. – К. : Київ. нац. торг.-екон.  ун-т, 2009. – 356 с.
 35. Колтунов В.А. Прогнозування збереження якості продовольчих товарів : навч. посіб. / В.А. Колтунов. – К. : : Київ. нац. торг.-екон.  ун-т, 2003. – 198 с.
 36. Колтунов В.А. Технологія зберігання продовольчих товарів : підручник / В.А. Колтунов. – К. : : Київ. нац. торг.-екон.  ун-т, 2003. – 537 с.
 37. Колтунова Л.В. Товароведение продовольственных товаров растительного происхождения : ученик / Л.В. Колтунова,                 М.А. Николаева, Е.Н. Печникова. – М. : Деловая лит., 2004. – 816 с.
 38. Коробкина З.В. Товарознавство смакових товарів / З.В. Коробкина, О.Л. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003.
 39. Кравченко В.М. Товарознавство будівельних виробів : навч. посіб. / В.М. Кравченко, С.О. Сіренко, П.Д. Мамонов. – К. : Київ. нац. торг.-екон.  ун-т, 2004.
 40. Кушнір М.К., Тихонова Н.П. Товарознавство взуттєвих товарів: Підруч. для студентів. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – 266 с.
 41. Лазарев Е.П. Исследование продовольственных товаров / Е.П. Лазарев и др. – М. : Экономика, 1986.
 42. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговки / Пер. с англ. Под. ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 448 с. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
 43. Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства: методика розв’язання практичних завдань / Л.О. Лігоненко, І.В. Височин . – К, 2010. – 455 с.
 44. Ловачев Л. Снижение потер продовольственных товаров при хранении / Л. Ловачев, М. Волков, О. Церевитинов. – М. : Экономика, 1980. –   258 с.
 45. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торговле / Под ред. Ю.М. Лысенкова. – К. : Вестник фондового рынка. – 2003. – 336 с.
 46. Мазаракі А.А. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 47. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової) – К. «Хрещатик», 1999. –   800 с.
 48. Мазаракі А.А., Мельник Т.М. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 470 с.
 49. Мазаракі А.А., Пугачевський Г.Ф. З історії торгівлі та товарознавства // Вісн. КНТЕУ. – 2002. – № 2.
 50. Мазаракі А.А., Пугачевський Г.Ф. Товарознавство в Україні: зародження та етапи розвитку. Генезис товарознавства // Вісн. КНТЕУ. – 2003. – № 1.
 51. Мазаракі А.А., Пугачевський Г.Ф. Товарознавство в Україні: зародження та етапи розвитку. Терміни та визначення // Вісн. КНТЕУ. – 2002. – № 4.
 52. Мазаракі А.А., Пугачевський Г.Ф., Лагутін В.Д. Теорія і практика розвитку торгівлі: науки про торгівлю в ХХІ ст. // Економіка України. – 2005. – № 5.
 53. Методи визначення фальсифікації товарів : підручник / А.А. Дубініна, І.Ф. Овчіннікова, С.О. Дубініна та ін. – К. : Професіонал ; Центр навч. л-ри, 2010. – 172 с.
 54. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров с основами микробиологии, санитариии и гигиены : учеб. пособие / Л.С. Микулович. – Минск : Высш. шк., 2002. – 429 с.
 55. Наровчатов С.Н. Организация торговли и торговых предприятий. – К. : Киев. нац. торг.-экон.ун-т, 2013. – 554 с.
 56. Непродовольчі товари Ч ІІ. Господарські та культурно-побутові товари. Практикум : навч. посіб. / Н.К. Кисляк, Т.М. Коломієць, Т.Г. Глушкова, В.І. Михайлов. – К. : нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 218 с. (Сер. «Товарознавство»).
 57. Николаева Н.А. Товароведение плодов и овощей / Н.А. Николаева. – М. : Экономика, 1990.
 58. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства (розділ «Теоретичні основи товарознавства продовольчих товарів»): Опорний конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки «Торгівля». – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004.
 59. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства: Лабораторний практикум / Н.Я. Орлова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 1999.
 60. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства: Продовольчі товари. Практикум : навч. посіб. / Н.Я. Орлова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 146 с.
 61. Орловский Э.Н. Товароведение культтоварів / Э.Н. Орловский, В.В. Платонов, М.И. Бердшадский. – М. : Экономика, 2001. – 265 с.
 62. Основи експертизи продовольчих товарів : навч. посіб. / В.Д. Малигіна, Л.Д. Титаренко, Л.В. Породина та ін. – К. : Кондор, 2009. – 296 с.
 63. Павленко І. І., Варяниченко О. В., Навроцька Н. А. Міжнародна торгівля та інвестиції. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 256 с.
 64. Парамонова Т.Н. Экспресс-методы оценки качества продовольственных товаров / Т.Н. Парамонова. – М. : Экономика, 1988. – 111 с.
 65. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров. – М. : Издат.-торг. Корпорация «Дашков и К°», 2004.
 66. Пизик С.В. Товароведение продовольственных товаров / С.В. Пизик. – К. : Вища шк., 1987.
 67. Пономарьов П.Х. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини : навч. посібник / П.Х. Пономарьов, І.В. Сирохман. – К.: Лібра. -2003. – 272 с.
 68. Постанова КМ України від 26.07.2006 № 1023 «Про реалізацію статті 28 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada/
 69. Про безпечність та якість харчових продуктів : Закон України – від 23 грудня 1997 р. № 771/97-ВВ / зі змін. Та доповн. від 06.07.2010 № 2436-VI (2436-17) – К. : ВВР, 2010. – 60 с.
 70. Про захист прав споживачів : Закон України – від 12 травня 2001 р. № 1023-ХІІ / зі змінами, внесеними згідно із Законом № 1779- VI (1779-17) від 17.12.2009.– К. : ВВР, 2010, 39.– с. 84.
 71. Продукти харчові. Маркування для споживачів. Загальні правила : ДСТУ 4518:2008. – К. : Держспоживстандарт.
 72. Протопопова В.О. Економіка торговельного підприємства: навчальний посібник / Протопопова В.О., Головінов М.І. – Донецьк, 2009. – 367 с.
 73. Пугачевський Г.Ф. Методологічні основи формування властивостей непродовольчих товарів: Зб. наук. пр. КНТЕУ, 2002.
 74. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство в системі наук про торгівлю // Вісн. КНТЕУ. – 2005. – № 2.
 75. Пугачевський Г.Ф., Михайлова Г.М. Дефініція товару як об’єкт товарознавства // Вісн. Дон. ДУЕТ. – 2004. – № 4 (24).
 76. Пугачевський Г.Ф., Михайлова Г.М. Предмет товарознавства – категорія діалектична // Вісн. Дон. ДУЕТ. – 2004. – № 4 (24).
 77. Романенко О.Л. Смакові товари : підручник / О.Л. Романенко. – 2-ге вид., допов. та переробл. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 560 с. – (Серія «Товарознавство»).
 78. Рудавська Г.Б. Молочні та яєчні товари : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Г.Б. Рудавська, Є. В. Тищенко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 392 с. – (Серія «Товарознавство»).
 79. Серебряков С.В. и др. Организация и техника торговки. Изд. 2-е перераб. Учебник для фак. торг. вузов. Под ред. С.В. Серебрякова. М., «Экономика», 1968. – 407 с.
 80. Сирохман І.В. Товарознавство крохмалю, цукру, меду, кондитерських виробів : підручник / І.В. Сирохман. – К. : Вища шк., 1993. – 238 с.
 81. Сирохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство продовольчих товарів. – К. : Лібра, 1998.
 82. Смоляр В.И. Харчова експертиза / В.И. Смоляр. – К. : Здоров’я, 2005. – 448 с.
 83. Справочник по приемке, хранению и реализации продовольственных товаров: В 2т. – К. : Техніка, 1990, 1991.
 84. Справочник товароведа /Непродовольственные товары/ Т. 1. 3-е изд. – М. : Экономика, 1988.
 85. Справочник товароведа продовольственных товаров : в 2 т. / Б.В. Андрест, И.Л. Волкинд, В.З. Гарнецков и др. – М. : Экономика, 1987. – Т. 1. – 368 с.
 86. Справочник товароведа продовольственных товаров. – М. : Экономика, 1990. – Т. 1.
 87. Стандарти на продовольчі та непродовольчі товари.
 88. Сударєва О.Ю Методичні вказівки до лабораторних робіт. – Аналіз природних об’єктів і продуктів харчування / О.Ю. Сударєва, Я.Р. Базаль, С.М. Сухарев. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2002. – 100 с.
 89. Теоретичні основи товарознавства: Опор. консп. лекцій / Укл. :         Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський. – К. : КНТЕУ, 2002.
 90. Теплов В.И. Коммерческое товароведение : ученик / В.И. Теплов, М.В. Сероштан, В.Е. Боряев, А.А. Панасенко. – М. : Дашков и К°, 2000. – 617 с.
 91. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. – К. : ЦНЛ, 2003.
 92. Тихонова Н.П. Товарознавство галантерейних товарів: Підруч. для студентів. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2003. – 225 с.
 93. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : учеб. для нач. проф. образования / под. ред. А.Н. Неверова, Т.И. Талых. – М. : ИРПО, Изоцентр академия, 2000. – 463 с.
 94. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров / [С.Н. Гамидулаев, Е.В. Иванов, С.Л. Николаева, В.Н. Симонова]. – СПб. : Альфа, 2000. – 432 с.
 95. Товарознавство продовольчих товарів: Лаб. практикум. – К. : КНТЕУ, 2001.
 96. Ходыкин А.И. Спортивные товары. Товароведение / А.И. Ходыкин. – М. : Экономика, 2000. – 264 с.
 97. Хопкинс Т. Искусство торговать: – Спб. : Издательство «Литера», 1996. – 256 с.
 98. Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 224 с.
 99. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров / А.Ф. Шепелев, К.Р. Мхитарьян. – Ростов н/Д : МартТ, 2001.
 100. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных товаров : учеб. пособие / А.Ф. Шепелев. – 2-е изд., испр., доп. – М.; Ростов н/Д : МартТ, 2004. – 224 с.
 101. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров : Древесно-мебельные товары. Силикатные и строительные товары. Текстильные товары. Швейно-трикотажные товары. Пластмассы т бытовые товары : учеб. пособие для студ. вузов /        А.Ф. Шепелев. – М. : МартТ, 2003. – 688 с.
 102. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров / А.Ф. Шепелев, О.И. Кожуханова. – Ростов н/Д : МартТ, 2001. – 64 с.
 103. Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання. – К. : КНТЕУ, 2002.Экспертиза качества виноградних вин. – М. : Москов. школа экспертизы, 2001.

Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>