Сутність і види управлінського консультування

Скачати реферат “Сутність і види управлінського консультування”

Формування організаційних структур управління_pca.com.ua
Формування організаційних структур управління_pca.com.ua

Управлінське консультування (консалтинг) – це вид діяльності, який передбачає виявлення  і аналіз управлінських проблем та розробку заходів щодо їх усунення. Потреба у допомозі консультантів обумовлена їх знаннями, аналітичними уміннями, заходами та методологічними підходами, які може принести консультант в клієнтську організацію у складних умовах прискорення технологічних змін, швидкого зростання ділової активності [1-5].

Управлінське консультування доцільно класифікувати за суб’єктами (внутрішнє і зовнішнє) і за об’єктами (консультування на предмет удосконалення управління підприємством загалом або окремих його підрозділів, управління видами діяльностей, окремими процесами тощо) консультування. Внутрішнє управлінське консультування здійснюється шляхом формування постійно діючого консалтингового підрозділу організації або тимчасової робочої груми для виявлення аналізу і розв’язання управлінських проблем. Зовнішнє управлінське консультування має місце за умов надання консалтингових послуг, керівництву підприємства-замовника, спеціалізованою консалтинговою організацією на договірних умовах. Управлінське консультування, у залежності від потреб підприємства-замовника, може здійснюватись відносно конкретного підрозділу організації, окремо взятого виду діяльності, процесу або відносно підприємства загалом. Використання послуг спеціалізованих консультаційних організацій передбачає виникнення ризику витоку із підприємства замовника конфіденційної інформації. З огляду на це, більшість підприємств залучають до роботи консалтингові організації лише для розв’язання локальних проблем.

Перелік консалтингових продуктів формується під впливом потреб клієнтів. До основних типів консалтингових продуктів слід віднести [1; 6; 7]:

 • дослідження та аналіз ринку, що охоплюють оцінку розміру, місткості, структури ринку, аналіз рівня конкурентного оточення з діагностикою споживачів та конкурентів, виявлення тенденцій та прогнозування динаміки розвитку ринку;
 • розробку стратегії, що передбачає дослідження політики та ділової активності, проведення стратегічного аналізу компанії (виявлення сильних та слабких сторін організації, можливостей та загроз), визначення мети розвитку та методів досягнення стратегічного вибору;
 • фінансовий менеджмент, що охоплює аналіз поточного фінансового стану компанії (її прибутковість, кредитоспроможність, ліквідність тощо), тенденцій змін, що відбуваються, оцінку систем та методів фінансового планування, визначення ефективності структури капіталу, інвестиційної політики та поведінки на фінансових ринках;
 • підготовку та експертизу інвестиційних проектів, що забезпечують обгрунтування інституційної та технічної можливості здійснити проект, його аналіз з погляду комерційної, екологічної, соціальної доцільності, фінансової привабливості та реалізації в умовах непевності та ризику;
 • управління маркетингом, що включає дослідження ринкового середовища (оточення) компанії, розробку маркетингової стратегії, оцінку ефективності окремих елементів маркетингу (ціноутворення, організацію збуту, рекламу, управління товарними запасами та складським господарством), діагностику служби маркетингу фірми, її місце в корпоративній структурі, відповідність принципів та методів оперативного маркетингу загальним завданням та меті організації;
 • управління виробництвом, що, як об'єкт консультативної допомоги, включає в себе аналіз виробництва з точки зору трьох найважливіших складових виробничого процесу — продукції, що виробляє компанія (дизайн, сировина, що використовується, матеріали, якість), методів та принципів організації виробничого процесу та планування, організації існуючих трудових ресурсів;
 • управління персоналом, яке охоплює оцінку та вирішення проблем кадрової політики фірми, включаючи планування трудових ресурсів, вибір та наймання робітників, навчання персоналу, системи комунікацій, мотивацію до праці та винагороди, психологічний клімат, планування кар'єри та розвиток організації;
 • інформаційні технології, що включають надання допомоги у виборі, впровадженні та супроводженні програмних продуктів, розробку комп'ютерних методів управління виробництвом, фінансами, маркетингом, бухгалтерським та фінансовим обліком.

На діяльність  консалтингових організацій як і на спеціалізовані консультаційні підрозділи організацій впливають внутрішні і зовнішні фактори. До внутрішніх належать:

 • наявні    ресурси    підприємства    (трудові,     інтелектуальні,     фінансові, матеріальні, інформаційні та інші);
 • використовувана техніка і технологія;
 • сформований тип організаційної структури;
 • види діяльності підприємства;
 • соціально-психологічний клімат в організації та в підрозділі.

Своєю чергою серед зовнішніх факторів слід виділити  [8-11]:

 • стан національної економіки;
 • правове забезпечення діяльності підприємства;
 • екологічний  і соціальний фактори;
 • рівень інтеграції у міжнародну спільноту.

Скачати реферат “Сутність і види управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>