Аналіз показників інвестиційної діяльності підприємств

Браузер не бачить формул або рисунків?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Аналіз показників інвестиційної діяльності підприємств”

Формування теоретико-прикладних рекомендацій з управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств вимагає адекватного оцінювання об’єктів ризику і визначення рівня ризику. Опрацювання наукових праць вітчизняних і зарубіжних дослідників, які займаються проблемами інвестиційної діяльності [7; 33; 36; 47; 59; 62; 66; 78; 90; 102; 135; 171; 191], показало, що перелік показників, які характеризують різні аспекти інвестиційної діяльності, є досить широким і неоднозначним. Найбільш використовуваними показниками є обсяг інвестицій, термін окупності інвестованих коштів, прибутковість інвестицій, чиста теперішня вартість інвестицій, майбутня вартість інвестицій, внутрішня норма доходності інвестицій тощо. З метою уточнення переліку показників інвестиційної діяльності, які використовуються у машинобудуванні протягом 2007-2008 рр., нами була проведена пошуково-аналітична робота на машинобудівних підприємствах на предмет виявлення цих показників і акумулювання інформації про їх фактичні та очікувані значення. Збір і обробка інформації виявились досить проблематичними, особливо її узагальнення. Враховуючи отриманий досвід, було обрано новий підхід до отримання і обробки необхідної інформації. Він полягав у тому, що керівникам досліджуваних підприємств було запропоновано однаковий перелік показників, з яких вони вибрали ті, які, на їх думку, є достатньо інформативними щодо інвестиційної діяльності. В перелік цих показників попали обсяг чистого прибутку підприємства від інвестиційної діяльності, обсяг загальних і чистих активів, сформованих в результаті інвестування, рентабельність реалізації готової продукції, прибутковість задіяних активів, прибутковість інвестицій і обсяг чистого доходу, отриманого і результаті інвестиційної діяльності, який припадає на одного працівника. Під час збору експертної інформації було виявлено, що значна кількість машинобудівних підприємств співпрацюють із консалтинговою компанією Alt. Ця співпраця полягає у наступному: підприємства щороку передають первинну інформацію про показники діяльності консалтинговій компанії. Аналітики компанії опрацьовують дані і формують рейтинги підприємств у розрізі галузей економіки і регіонів України. За результатами побудованих рейтингів підприємства можуть звертатись у компанію Alt для отримання консультацій на предмет розв’язання управлінських і виробничо-господарських проблем. Скориставшись рейтингами консалтингової компанії, а також інформацією отриманою безпосередньо у керівників машинобудівних підприємств, нами отримано статистичну інформацію станом на 1.01.08 р. про показники інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (табл. 2.1-2.7). У табл. 2.1 наведено статистичну інформацію у розрізі підприємств, які спеціалізуються на виробництві: машин і устаткування; офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин; електричних машин та устаткування; апаратури для радіо, телебачення і зв’язку; медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування, годинників; автомобілів, причепів та напівпричепів; інших транспортних засобів. Як бачимо з табл. 2.1, загалом інформація побудована за результатами акумулювання інформації з 805 машинобудівних підприємств. Більшість з них (456 підприємств) належать до тих, які спеціалізуються на виробництві машин і устаткування. Загалом по Україні інвестиційна діяльність цих підприємств є досить результативною. Так, станом на 1.01.08 р. чистий прибуток від їх інвестиційної діяльності становив 1629764,20 тис. грн.

 

Таблиця 2.1

Показники інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств, в цілому по Україні

Кількість підприємств, які досліджувались

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг

чистих

активів сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів, %

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності що припадає на працівника, тис. грн.

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

машин і устаткування

456

1629764,20

25563072,60

12897750,03

19,22

3,66

6,72

127,31

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

10

121257,60

877325,20

-90378,90

11,94

12,14

-53,99

356,56

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

електричних машин та устаткування

119

573089,40

7668538,80

3739491,80

21,09

10,88

17,18

211,10

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

апаратури для радіо, телебачення і зв’язку

51

-26834,90

1735301,30

1216054,70

10,89

-1,59

-2,19

103,83

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування, годинників

52

-54918,40

1568339,70

944574,50

16,67

-2,03

-2,99

62,99

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

автомобілів, причепів та напівпричепів

47

1149582,00

19393514,00

7913279,00

21,49

8,71

18,40

629,33

Показники підприємств, які спеціалізуються на виробництві

інших транспортних засобів

70

290883,58

18122104,03

6807431,54

15,98

1,94

4,76

161,3

Примітки: джерела інформації – www.smida.gov.ua, www.alt.com.ua, www.ukrstat.gov.ua

 

У результаті здійснених інвестицій підприємства сформували активи загальною вартістю 25563072,6 тис. грн., з них 12897750,03 тис. грн. – чисті активи. Внаслідок вкладення коштів у виробництво машин та устаткування підприємства отримали чистий річний прибуток у розмірі 1629764,2 тис. грн. Як наслідок, було отримано додатні значення показників рентабельності (рентабельність реалізації – 19,22%,  прибутковість задіяних активів – 3,66%, прибутковість інвестицій – 36,72%). Чистий дохід, отриманий від інвестування, що припадає на одного працівника становив 127,31 тис. грн.

З даних табл. 2.2 бачимо, що у Львівській області аналізувалось 22 підприємства, які спеціалізуються на виробництві машин та устаткування. У порівнянні із даними по Україні інвестиційна діяльність цих підприємств є неефективною. Незважаючи на те, що в результаті інвестиційної діяльності підприємств сформовано активи на досить велику суму – 386809,50 тис. грн., причому з них майже 65% є чистими активами, більшість значень показників є від’ємними. Із 22 досліджуваних підприємств лише чотири (ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод», ВАТ «Автомат», ВАТ «Самбірагротехмаш» і ВАТ «Червоноградський ремонтно-механічний завод») успішно реалізовують інвестиційну діяльність. Середня величина чистого прибутку цих підприємств, отриманого від інвестиційної діяльності, становить 605,15 тис. грн. Своєю чергою, середня величина рентабельності реалізації дорівнює 15,12%, середній рівень прибутковості задіяних активів становить 3,58%, а середній рівень прибутковості інвестованого капіталу – 6,76%.

Щодо підприємств, які спеціалізуються на виробництві офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин, то у загальній кількості досліджуваних організацій їх частка становить всього 1,24% (10 підприємств). Як виявилось, у Львівській області підприємства, що належать до цієї категорії, відсутні. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що протягом аналізованого періоду інвестиційна діяльність цих підприємств була низько ефективною.

 

Таблиця 2.2

Виробництво машин і устаткування у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ВАТ «Дрогобицький машинобудiвний завод»

1838,30

44147,50

29470,8

36,00

5,60

6,65

74,47

ЗАТ «Автонавантажувач»

-4670,90

33872,60

13711,9

-3,00

-15,98

-26,75

89,57

ВАТ «Конвеєр»

-601,20

42440,00

35310,4

5,00

-1,43

-1,67

54,66

ВАТ «Карпати дослідно-механічний завод»

-407,00

15365,00

5925,9

25,00

-3,58

-6,43

44,96

ВАТ «Бориславський експериментальний ливарно-механiчний завод»

-1383,1

20343,60

14568,5

25,00

-7,12

-8,67

0,00

ВАТ "Автомат"

408,3

8091,20

3227,8

15,00

6,47

14,48

50,54

ВАТ «Стрийський завод «Металіст»

-1880,5

34100,70

6965,6

-23,00

-8,65

-48,81

481,17

ВАТ «Самбiрагротехмаш»

28,0

4195,20

1759,0

8,00

0,76

1,39

0,00

ВАТ «Львiвський завод фрезерних верстатiв»

-116,3

12833,20

11945,9

7,00

-0,88

-0,96

46,44

ВАТ «Сокальське шахтоспецмонтажно-налагоджувальне пiдприємство»

-1352,0

7221,00

1124,0

5,00

-21,83

-64,44

22,13

ВАТ «Львiвський експериментальний механiчний завод»

-10,5

12 921,30

12360,0

6,00

-0,08

-0,08

60,89

ВАТ «Львiвсiльмаш завод»

-3250,3

28 798,90

18537,5

33,00

-9,87

-15,14

10,Чер

ВАТ «Стрийський завод ковальсько-пресового обладнання»

-653,1

22 132,90

18805,7

1,00

-2,82

-3,36

31,76

ВАТ «Львiвенергоремонт»

-1098,9

14 765,90

14258,9

2,00

-6,86

-7,16

27,44

ВАТ «Львівавтозапчастини»

-454,0

3 257,30

2913,5

7,00

-12,71

-13,48

42,33

ВАТ «Ходорiвполiграфмаш»

-1526,4

9 540,20

6248,4

14,00

-15,22

-19,63

29,83

ВАТ «Червоноградський ремонтно-механiчний

146,0

11 764,00

3352,0

28,00

1,50

4,55

0,00

Продовження табл. 2.2

завод»

 

 

 

 

 

 

 

ВАТ «Городоцький механiчний завод»

-250,1

2 302,70

952,5

15,00

-10,86

-20,80

26,68

ВАТ «Прикарпатарматура»

-1205,0

36 151,60

26034,9

-17,00

-7,09

-18,06

0,00

ЗАТ «Ремонтно-iнструментальний завод»

-66,6

2 358,00

2263,4

19,00

-2,71

-2,86

17,83

ВАТ «Дрогобицький Агротехсервiс»

-40,0

2 159,40

1800,3

-12,00

-1,59

-2,15

0,00

ВАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»

-1933,6

18 047,30

16757,8

0,00

-9,18

-10,34

0,00

Всього

-1878,9

386809,5

248294,7

12,44

-5,32

-7,49

52,02

        

         Доцільно звернути увагу на те, що протягом 2007 р. обсяг чистих активів, сформованих у результаті інвестування, ідентифіковано з від’ємним значенням (-90378,90 тис. грн.). Від’ємним є також прибутковість інвестованого капіталу (див. табл. 2.1).  Ці дані вказують на те, що у структурі валюти балансу досліджуваних підприємств переважна частка припадає на активи, які не беруть участі у виробничо-господарському процесі, а також на активи у формі сумнівної дебіторської заборгованості. Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок про те, що ситуація, яка склалась у цій групі підприємств, є типовою для організацій із фізично і морально застарілими основними засобами. Як правило, такі підприємства перебувають на межі банкрутства, але «тримаються на плаву» завдяки певним державним замовленням і державному фінансуванню.

         Наступною групою досліджуваних підприємств є організації, які спеціалізуються на виробництві електричних машин і устаткування. Загалом, під час дослідження були вивчені матеріали 119 таких підприємств (див. табл. 1.2), з них сім розміщені у Львівській області (див. табл. 2.3). Як бачимо, ця група підприємств є найбільш чисельною. Судячи із наведених статистичних даних, інвестиційна діяльність цих організацій, в цілому, по Україні є досить ефективною. Значення практично усіх показників прибутковості цих підприємств є вищими за середні значення показників в інших досліджуваних групах підприємств. Щоправда, такий стан справ не є характерним для усіх досліджуваних підприємств у Львівській області (див. табл. 2.3). З семи місцевих підприємств, які виробляють електричні машини і устаткування, тільки три успішно реалізовують інвестиційну діяльність (ВАТ «Іскра», ВАТ «Екватор» і ВАТ «Самбірський приладобудівний завод «Омега»). Це однаковою мірою стосується як залучення інвестиційних ресурсів, так і їх використання. Цей висновок є результатом зіставлення значень показників чистого прибутку і обсягу чистих активів, сформованих у результаті інвестиційної діяльності підприємств. Ці показники забезпечили додатні значення показників прибутковості реалізації, задіяних активів та інвестованого капіталу. Незважаючи на результативність інвестиційної діяльності цих підприємств, загалом у Львівській області підгалузь виробництва електричних машин та устаткування є збитковою. Інвестиційна привабливість цих підприємств є низькою. Однією з основних причин цього є непродуктивна структура валюти балансу і відсутність інноваційної ініціативності власників і керівників цих підприємств.

Таблиця 2.3

Виробництво електричних машин та устаткування у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ВАТ «Іскра»

3599,4

277122,2

109450,3

31,0

1,64

3,36

75,51

ВАТ «ЛьвiвОргрес»

-1786,8

18143,1

9062,0

21,0

-11,59

-16,47

48,93

ВАТ «Захiденергоавтоматика»

-620,5

11862,6

2083,8

-5,0

-17,59

-22,94

93,96

ВАТ «Екватор»

32,0

7336,4

5683,2

12,0

0,46

0,57

41,92

ВАТ «Самбiрський приладобулiвний завод «Омега»

76,5

4861,0

2589,3

28,0

1,78

2,96

26,76

ВАТ «Мiкроприлад»

-1078,3

20605,6

17472,9

-28,0

-5,06

-5,81

16,0

ВАТ «Перемешлянський приладабудiвний завод «Модуль»

-229,5

4939,3

4277,0

6,0

-4,06

-4,28

72,51

Всього

-7,2

344870,2

150618,5

27,22

-0,0

-0,0

65,6

 

         Як бачимо з табл. 2.1, 2.4 і 2.5, інвестиційна діяльність підприємств, які спеціалізуються на виробництві апаратури для радіо, телебачення і зв’язку, а також медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування і годинників, є неефективною як у Львівській області, так і, загалом, в Україні. Для досліджуваної групи підприємств характерним є збитковість інвестиційної діяльності і від’ємні значення показників прибутковості. Як правило, виняток становить рентабельність реалізації. Значення цього коефіцієнта є додатним, проте воно, здебільшого, використовується аналітиками не для ухвалення певних інвестиційних рішень, а для уточнення виявлених процесів і явищ. Значення коефіцієнта рентабельності додатне, оскільки протягом досліджуваного періоду як обсяг чистого прибутку від інвестиційної діяльності підприємств, так і обсяг реалізації ними готової продукції виявились від’ємними.

Таблиця 2.4

Виробництво апаратури для радіо, телебачення і зв’язку

у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ВАТ «Змiна»

-1218,0

43039,0

42706,00

15,0

-2,53

-2,55

29,85

ВАТ «Самбiрський радiозавод «Сигнал»

-1156,6

9004,3

1272,70

1,0

-11,53

-63,09

0,00

ВАТ «Львiвський завод телеграфної апаратури»

1393,0

34051,0

30141,00

-1006,0

4,63

5,88

0,00

ВАТ «Новороздiльський завод «Сигнал»

-199,4

2103,3

1590,70

-1342,0

-9,03

-11,14

0,00

Всього

-1181,0

88197,6

75710,40

6,07

-1,14

-1,38

35,71

 

Таблиця 2.5

Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування, годинників у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ЗАТ «Науково-виробниче об'єднання «Термоприлад»

-35,60

5248,00

4016,20

9,00

-0,67

-0,83

35,81

ВАТ «Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури»

105,30

14225,30

12123,30

28,00

0,72

0,88

0,00

ВАТ «Золочiвський радiозавод»

-36,60

6098,90

5225,90

31,00

-0,45

-0,53

131,55

ВАТ «Львiвський завод радiоелектронної медичної апаратури»

-3312,10

3389,20

-4606,80

-73,00

-108,95

255,4

50,0

Всього

-3279,00

28961,40

16758,60

14,09

-10,56

-14,98

48,98

 

         Дещо кращий стан інвестиційної діяльності спостерігається на підприємствах, які спеціалізуються на виробництві автомобілів, причепів, напівпричепів (див. табл. 2.1 і 2.6), а також інших транспортних засобів (див. табл. 2.1 і 2.7). Загалом по Україні підприємства, що належать до цих досліджуваних груп, ефективно використовують інвестиційні ресурси. У них додатні значення чистого прибутку, отриманого від інвестиційної діяльності, досить значною є частка чистих активів, сформованих у результаті інвестиційної діяльності, додатними і досить високими є значення показників прибутковості.

         Серед підприємств Львівської області, які належать до досліджуваної групи, інвестиційну діяльність найбільш ефективно реалізовують ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ЗАТ «Завод комунального транспорту», ВАТ «Бориславський авторемонтний завод» і ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод». Завдяки раціональності управлінських рішень керівників цих підприємств щодо формування і використання інвестиційних ресурсів, вказані підгалузі машинобудування у Львівській області є прибутковими.

Таблиця 2.6

Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів»

34087,9

107976,10

88459,40

21,0

48,7

77,70

0,00

ЗАТ «Завод комунального транспорту»

33445,2

1710507,1

265865,20

25,0

4,94

14,39

12965,1

ВАТ «Самбiрський дослiдно-експериментальний завод»

-125,0

3804,40

1197,70

10,0

-3,88

-9,45

47,29

ВАТ «Виробничо-наукова компанiя «Розточчя-СТ»

-971,5

21795,40

6700,10

22,0

-4,37

-12,66

176,30

ВАТ«Стрий Авто»

-1363,2

7946,10

550,20

-7,0

-17,1

-71,24

0,00

ВАТ «Бориславський авторемонтний завод»

0,5

3719,40

3505,40

10,0

0,01

0,01

33,29

ВАТ «Пасавтопром»

-9276,6

560932,50

99274,00

100,0

-1,66

-8,55

48,28

Всього

55797,3

2416681,0

465552,00

22,11

4,15

13,98

3132,70

 

Ознайомлення із позицією керівників цих підприємств на предмет обраної ними стратегії щодо реалізації інвестиційної діяльності показало, що переважно вона зводиться до залучення інвестиційних ресурсів серед потенційних споживачів готової продукції. Така стратегія посилює у машинобудівних підприємств стимули до врахування запитів споживачів при модифікації існуючої і розробці нової продукції, підвищує ефективність виробничо-фінансової кооперації, покращує умови реалізації корпоративного контролю інвесторами реципієнтів.

Таблиця 2.7

Виробництво інших транспортних засобів у Львівській області

Назви підприємств

Чистий прибуток від інвестиційної діяльності, тис. грн.

Обсяг

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Обсяг чистих

активів, сформованих в результаті інвестування, тис. грн.

Рентабельність реалізації, %

Прибутковість задіяних активів

Прибутковість інвестицій, %

Обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника, тис. грн.

ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

4644,00

142957,00

110013,00

19,00

4,84

5,89

5,89

ВАТ «Львiвський мотозавод»

-493,50

5719,50

5617,00

64,00

-7,81

-8,04

-8,04

Всього

4150,50

148676,50

115630,00

19,51

4,06

4,88

4,88

 

         Загалом, за результатами дослідження результативності інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств доходимо таких висновків:

·        більшість підприємств у результаті інвестиційної діяльності отримують прибуток;

·        неприбутковою є інвестиційна діяльність підприємств, які спеціалізуються на виробництві апаратури для радіо, телебачення і зв’язку, а також медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування і годинників;

·        практично в усіх досліджуваних підгалузях машинобудування обсяг чистих активів, сформованих у результаті інвестиційної діяльності, є додатним значенням і становить значну частку у загальному обсязі активів. Винятком є лише підприємства, що спеціалізуються на виробництві офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин. На цих підприємствах обсяг чистих активів є від’ємним значенням;

обсяг чистого доходу, отриманого в результаті інвестиційної діяльності, що припадає на працівника найнижчий на підприємствах, які прибутково реалізовують інвестиційну діяльність і раціонально формують свою валюту балансу.

Браузер не бачить формул або рисунків?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Аналіз показників інвестиційної діяльності підприємств”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>