Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності: інфраструктурне забезпечення

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності інфраструктурне забезпечення”

Інфраструктурне забезпечення діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності складає банківська система та інші спеціалізовані структури, зокрема Міжбанківська валютна біржа, Асоціація українських банків тощо.

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України “Про Національний банк України” та іншими законами України.

            До функцій НБУ належать:

1) забезпечення стабільності грошової одиниці України.

2) визначення та проведення грошово-кредитної політики;

3) здійснення емісії національної валюти України та організування її обігу;

4) кредитування банків і організування системи рефінансування;

5) встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;

6) організовання створення та методологічного забезпечення системи грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

7) визначення системи, порядку і форми платежів, у тому числі між банками;

8) визначення напрямів розвитку сучасних електронних банківських технологій, створення, координування та контролювання створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

9) здійснення банківського регулювання та нагляду;

10) ведення Державного реєстру банків, здійснення ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;

11) ведення офіційного реєстру ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем;

12) здійснення сертифікації аудиторів, які проводитимуть аудиторську перевірку банків, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банку;

13) складання платіжного балансу, здійснення його аналізу та прогнозування;

14) представлення інтересу України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах, де співробітництво здійснюється на рівні центральних банків;

15) здійсненняє відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютного регулювання, визначення порядку здійснення операцій в іноземній валюті, організовання і здійснення валютного контролю за банками та іншими фінансовими установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення валютних операцій;

16) забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів та здійснення операцій з ними та банківськими металами;

17) аналізування стану грошово-кредитних, фінансових, цінових та валютних відносин;

18) організування інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;

19) реалізує державну політику з питань захисту державних секретів у системі Національного банку;

20) бере участь у підготовці кадрів для банківської системи України;

21) визначає особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку;

22) здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Щодо Української міжбанківської валютної біржі, то вона утворена комерційними банками (які отримали ліцензію від НБУ на проведення валютних операцій), інші фінансові інститути, що мають право на здійснення валютних операцій. Основні види операцій, які здійснюють на біржі:

 1. укладання угод з членами біржі на купівлю чи продаж іноземної валюти відповідно до ринкового курсу (встановлюється на основі купівельної сили валют і коливань попиту та пропозиції);
 2. визначення ринкових курсів іноземних валют;
 3. здійснення розрахунків у національній та іноземній валюті відповідно до укладених на біржі угод;
 4. проведення операцій центрального банку щодо підтримки ринкового курсу національної валюти, в т.ч. через валютну інтервенцію (значний цілеспрямований разовий вплив центрального банку на валютний ринок і валютний курс).

Купівлю та продаж валюти на біржі можуть здійснювати лише члени біржі за власний рахунок або за рахунок своїх клієнтів (підприємств своєї країни та уповноважених банків – не членів біржі), після чого така валюта зараховується на спеціальний рахунок і може бути використана на певні цілі. Ринковий курс національної грошової одиниці України було запроваджено в 1994 з відновленням роботи Української міжбанківської валютної біржі. Проте, внаслідок штучного утримання завищеного курсу карбованця у попередній період та адміністративного розподілу валютних ресурсів відбулася значна девальвація карбованця. В1995-97 середньорічний сукупний попит на іноземну валюту перевищував 2 млрд. дол., що було зумовлено обсягами від'ємного сальдо платіжного балансу та виплатами зовнішнього державного боргу. Водночас у1996-97 зросли надходження за ОВДП від нерези­дентів, що сприяло поповненню резервів НБУ і забезпеченню стабільності гривні. В 1998 збільшилося від'ємне сальдо торговельного балансу, обсяги виплат по зовнішньому боргу, що призвело до зростання потреби в іноземній валюті та значної девальвації гривні (її обмінний курс з 1 січня по 1 жовтня знизився на 71,5%). У 1997р. в Україні налічувалося 24 фондові біржі, на яких було укладено угод на суму майже млн. грн. [12, с. 105-106]

Важливу роль в обслуговуванні зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності організацій відіграє Асоціація українських банків (АУБ) – це добровільне об'єднання банків України, метою діяльності якого є сприяння розвиткові банківської системи України, представництво інтересів своїх членів в органах державної влади й управління, захист прав банків, забезпечення їх зв'язків з громадськістю. Членами Асоціації є понад 120 комерційних банків.

Основні завдання Асоціації, зокрема щодо зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності:

 • захист прав та інтересів банків – членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їх діяльності;
 • сприяння створенню правової бази банківської діяльності; сприяння в підвищенні кваліфікації і професіоналізму керівників, спеціалістів банків;
 • ознайомлення громадськості з діяльністю банків та їх роллю в економічному житті України;
 • сприяння реалізації положень антимонопольного законодавства у сфері банківської діяльності; утвердження взаємної довіри, надійності, порядності й ділового партнерства у стосунках між банками та клієнтами, забезпечення дотримання Кодексу честі українських банкірів;
 • доведення до відома банків через інформаційний бюлетень Асоціації законодавчих і нормативних актів органів державної влади й управління, Національного банку, Вищого арбітражного суду України з питань, що стосуються сфери банківської діяльності;
 • нерозголошення членами ради Асоціації та працівниками виконавчої дирекції всього, що становить банківську чи комерційну таємницю, навіть після завершення їх діяльності в Асоціації.

Для реалізації зазначених завдань Асоціація: домагається прийняття її зауважень і пропозицій комісіями Верховної Ради України, урядом під час розгляду проектів законодавчих і нормативних актів, які стосуються банківської діяльності; підтри­мує і розвиває ділові контакти з Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів України; співпрацює з НБУ щодо вироблення основних напрямів грошово-кредитної політики, вдосконалення контролю за діяльністю банків, податкової політики тощо; створює спільно з відповідними навчальни­ми закладами школи, центри і курси підготовки та перепідготовки кадрів; співпрацює із засобами ма­сової інформації, проводить прес-конференції, видає інформаційний бюлетень та інші матеріали; надає консультації та допомогу своїм членам у всіх справах, що стосуються діяльності українських банків, сприяє роботі третейського суду Асоціації; самостійно і разом з НБУ організовує симпозіуми, семінари, обмін досвідом роботи, сприяє вста­новленню ділових контактів; вивчає і поширює досвід, дає рекомендації щодо ефективного здійснення банківських операцій і стандартизації бан­ківських процедур, а також надає допомогу банкам в організації Їхньої роботи; надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово погіршують стан ліквідності банків; координує діяльність банків у сфері спільних інтересів членів Асоціації.

Згідно Закону України “Про банки і банківську діяльність” та Закону України “Зовнішньоекономічну діяльність” в Україні провідна роль серед вітчизняних банків в обслуговуванні зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності організацій належить банку для зовнішньоекономічної діяльності України. Таким банком є Відкрите акціонерне товариство “Держаний експортно-імпортний банк України” (ВАТ “Укрексімпбанк”), який є правонаступником Державного експортно-імпортного банку. ВАТ “Укрексімпбанк” як банк 100% акцій, якого належить державі утворено шляхом видання Постанови КМУ “Про утворення відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України". Укрексімбанк має розгалужену мережу банків-кореспондентів, що дозволяє йому представляти фінансові інтереси своїх клієнтів у кожному регіоні світу. У 2000 році Укрексімбанк увійшов до авторитетного світового рейтингу банків ТHE 1001-2000 World Banks, що складається експертами журналу ТHE Banker, випередивши інші банки країн СНД.

Згідно Статуту метою діяльності ВАТ “Укрексімпбанк” є створення сприятливих умов для розвитку економіки та підтримки вітчизняного товаровиробника, кредитно-фінансова підтримка процесів структурної перебудови, зміцнення та реалізація виробничого і торгового потенціалу галузей економіки, переважно експортоорієнтованих та імпортозамінних, а також одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів шляхом:

 • залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів та інвестицій в економіку України, насамперед у її пріоритетні галузі;
 • отримання та надання кредитів від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншого уповноваженого державою згідно із законодавством органу, обслуговування відповідної частки державного зовнішнього боргу України за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, в рамках виконання Банком агентських функцій;
 • фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств;
 • надання кредитно-фінансової підтримки суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з метою просування товарів вітчизняного виробництва на зарубіжні ринки;
 • здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок бюджетних і позичкових коштів, коштів суб’єктів підприємницької діяльності, іноземних інвестицій та кредитів, супроводження інвестиційних проектів та контролю за раціональним використанням залучених ресурсів;
 • надання банківських послуг, здійснення операцій на грошовому, валютному та фондовому ринку, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 • співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, урядовими, неурядовими організаціями та кредитно-фінансовими установами іноземних держав з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України;
 • провадження інших видів діяльності та здійснення інших операцій відповідно до законодавства, ліцензій, дозволів, наданих Національним банком або іншими повноважними органами, та положень Статуту.

З метою провадження своєї діяльності Банк має право відповідно до законодавства:

 • відкривати за згодою та на підставі дозволу Національного банку України на території України філії і представництва, відділення, а також створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні підприємства;
 • створювати, реорганізовувати та ліквідовувати дочірні банки, філії і представництва на території інших держав;
 • здійснювати прямі інвестиції у капітал будь-якого підприємства, установи відповідно до законодавства;
 • здійснювати операції з цінними паперами;
 • використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові й кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці;
 • входити до банківського об’єднання таких типів: банківська корпорація, банківська холдингова група, фінансова холдингова група для концентрації капіталів, підвищення ліквідності та платоспроможності;
 • бути учасником промислово-фінансової групи;
 • створювати неприбуткові спілки чи асоціації з метою захисту та представлення власних інтересів, розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і професійних інтересів, розроблення рекомендацій щодо банківської діяльності на території України та за її межами;
 • приймати рішення щодо створення підприємств, а також придбавати акції інших акціонерних товариств;
 • фінансувати капітальні вкладення за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів;
 • здійснювати професійну діяльність зберігача цінних паперів;
 • вести реєстри власників іменних цінних паперів;
 • залучати кошти юридичних та фізичних осіб на депозитні вклади на договірних засадах;
 • приймати заповідальні розпорядження від вкладників — фізичних осіб про видачу вкладу в разі смерті будь-якій особі, організації або державі;
 • залучати кошти нерезидентів;
 • запроваджувати та надавати своїм клієнтам нові види банківських послуг;
 • залучати та надавати від імені та за дорученням Кабінету Міністрів України або іншим уповноваженим державою згідно із законодавством органом юридичним особам — резидентам України кредити в іноземній валюті, повернення яких іноземним кредиторам гарантовано Кабінетом Міністрів України або іншою уповноваженою державою особою, з метою сприяння розвитку пріоритетних галузей економіки, структурній перебудові та модернізації промисловості, розвитку експортного потенціалу вітчизняних підприємств відповідно до державних програм (виконання агентських (посередницьких) функцій);
 • самостійно встановлювати відсоткові ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших винагород за послуги Банку;
 • одержувати від підприємств бухгалтерські звіти та баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування, а також розрахунки та підтвердження платоспроможності клієнтів;
 • приймати для забезпечення кредитів, гарантій та зобов’язань за іншими операціями у заставу майно, на яке може бути звернено стягнення, отримувати заставлене майно у власність, забезпечувати виконання зобов’язань іншими засобами, що використовуються у банківській практиці;
 • перевіряти використання за цільовим призначенням наданих Банком кредитів, а також наявність та умови збереження майна, яким забезпечується виконання зобов’язань за наданими кредитами, гарантіями;
 • обстежувати потенційні об’єкти інвестиційної діяльності, створювати відповідний банк даних, здійснювати інформаційне забезпечення учасників інвестиційного процесу;
 • самостійно визначати форми, систему та порядок оплати, стимулювання праці співробітників відповідно до законодавства;
 • мати у власності нерухоме майно, засоби зв’язку, обладнання, транспортні засоби тощо;
 • здійснювати в межах, визначених законодавством, перевірку грошових і розрахункових документів, бухгалтерських, звітних і статистичних матеріалів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, які мають рахунки в установах Банку;
 • придбавати в порядку, передбаченому законодавством, бойову вогнепальну зброю, спеціальну техніку та обладнання для забезпечення відомчої охорони та служби інкасації Банку;
 • провадити інші дії, що не суперечать законодавству.

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності інфраструктурне забезпечення”


Publisher: Team EPMPD  

Одна мысль про “Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності: інфраструктурне забезпечення”

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>