Інформаційне забезпечення інноваційних програм – їх формування та реалізація суб’єктами управління

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Інформаційне забезпечення інноваційних програм – їх формування та реалізація суб’єктами управління”

Як відомо, теоретики сучасного менеджменту [8; 20; 21; 51; 57; 58; 80; 114; 124; 133; 134; 144; 145; 183; 202; 222] стверджують, що управління має інформаційний характер. Ця теза, у всіх відношеннях є виправданою. По-перше, в умовах ринку більшість підприємств є відкритими системами, через які відбувається рух вхідних і вихідних інформаційних потоків. По-друге, система управління складається із керуючої і керованої підсистем, які взаємодіють завдяки наявним між ними комунікаціям, що служать каналами обміну інформацією. По-третє, управлінська інформація є сукупністю даних, на підставі яких керівники підприємства виявляють проблеми, аналізують їх, розробляють і реалізовують рішення, націлені на їх розв’язання. З огляду на це, від рівня інформаційного забезпечення суб’єктів управління формуванням і реалізацією інноваційних програм суттєво залежить раціональність управлінських дій, зокрема щодо реалізації інноваційних програм. У результаті проведених досліджень нами виділено етапи технології інформаційного забезпечення суб’єктів управління формуванням і реалізацією інноваційних програм (рис. 3.1). Як бачимо, перший етап присвячено ідентифікації видів інноваційних програм, які реалізовує машинобудівне підприємство. Цей етап має сенс в умовах крупного машинобудівного підприємства, в якому інноваційні програми реалізовуються децентралізовано, за місцями виникнення управлінських проблем. Якщо ж на підприємстві вибудовано чітку ієрархію управління інноваційною діяльністю, тобто існує посада директора з управління інноваційною діяльністю, науково-дослідний підрозділ, випробувальний комплекс тощо, то зрозуміло, що інформація про усі започатковані інноваційні програми в будь-який момент є відомою.

На рис. 3.2 наведено алгоритм ідентифікування інноваційних програм, які реалізовує машинобудівне підприємство. Як бачимо, він передбачає ідентифікування започаткованих інноваційних програм на основі формування масиву даних, які документально підтверджують започаткування програм. Ідентифіковані програми аналізуються на предмет того, діють вони на поточний момент часу чи є припиненими. Якщо виявлено, що програми діють, то відбувається перехід до наступного етапу технології інформаційного забезпечення.

Ідентифікування факту започаткування інноваційної програми набуває практичного підґрунтя у випадку, якщо чітко ідентифікованими є цілі програми і етапи їх досягнення. Узагальнення матеріалів машинобудівних підприємств дозволяє стверджувати, що виконання цього завдання є важливим етапом інформаційного забезпечення суб’єктів формування і реалізації інноваційних програм, зокрема для забезпечення здатності регулювати хід виконання програми на підставі виявлення відхилень фактичних параметрів інноваційних програм від очікуваних.

         Після конкретизації актуальних цілей діючих на машинобудівному підприємстві інноваційних програм технологією інформаційного забезпечення. Нами запропоновано методичні рекомендації із виконання цього завдання. В їх основу покладено графічну модель етапів формування і виконання інноваційної програми, а також завдань, виконання яких передбачено кожним з етапів (рис. 3.3).

         Розроблені методичні рекомендації з оцінювання виконання цілей інноваційної програми передбачає: визначення числового значення оцінки виконання підетапів кожного з етапів інноваційної програми; встановлення числового значення оцінки виконання кожного етапу інноваційної програми; ідентифікування числового значення оцінки виконання інноваційної програми; обчислення коефіцієнта виконання інноваційної програми. Якщо підприємство реалізовує кілька інноваційних програм, то на підставі виконання вищевказаних завдань можливим є обчислити інтегральний коефіцієнт виконання інноваційних програм машинобудівним підприємством. У табл. 3.1 наведено етапи і способи оцінювання виконання цілей інноваційних програм.

         Інформація, отримана у результаті проведених обчислень необхідна для розробки регулюючих рішень, націлених на оптимізування інноваційних програм. При виконанні цього завдання доцільно обробити інформацію якісного характеру, зокрема щодо факторів, які вплинули на фактичний рівень реалізації інноваційних програм. Виявлення цих факторів здебільшого здійснюють шляхом використання джерел і методів отримання інформації, що наведені на рис. 3.4.

         З рисунку видно, що фактори виявляються на основі документально-підтвердженої інформації, яку можна отримати з внутрішнього або зовнішнього середовища підприємства.

Таблиця 3.1

Етапи і способи оцінювання виконання цілей інноваційних програм

Етапи оцінювання

 

Способи оцінювання

Визначення числового значення оцінки виконання і-го підетапу j-го етапу інноваційної програми

,

де р – кількість підетапів j-го етапу.

Встановлення числового значення оцінки виконання j-го етапу інноваційної програми

 

Ідентифікування числового значення оцінки виконання l-ї інноваційної програми

де m – кількість етапів l-ої програми

Розрахунок коефіцієнта виконання

 l-ї програми

де

Обчислення інтегрального коефіцієнта виконання інноваційних програм машинобудівним

підприємством

де n – кількість інноваційних програм;

kl – коефіцієнт значущості (важливості) l-ї програми для підприємства;

Примітки: таблицю побудовано дисертантом.

Цей аспект є важливим при формуванні інформаційного забезпечення суб’єктів формування і реалізації інноваційних програм.

Інтуїтивна інформація та дані, що перевірці не піддаються, як стверджують фахівці, найчастіше не може бути використаною для прийняття управлінських рішень, які потребують обґрунтування перед інвесторами, кредиторами та іншими діловими партнерами.

Завершальним етапом технології інформаційного забезпечення суб’єктів формування і реалізації інноваційних програм є узагальнення управлінської інформації. Він передбачає синтезування інформації, отриманої з різних джерел у різній формі.

Завданням цього етапу є встановити причинно-наслідкові зв’язки між явищами і процесами, які виникають під час формування і реалізації інноваційних програм, а також факторами, які їх спричиняють. Результатом узагальнення управлінської інформації є побудова формалізованого алгоритму, використання якого дозволяє покращувати результати формування і реалізації інноваційних прогарам у майбутньому. Проведені дослідження показали, що при побудові такого алгоритму доцільно керуватись логічно-структурною схемою формування і реалізації інноваційної програми, що наведена на рис. 3.5.

Її деталізація на засадах встановлення причинно-наслідкових зв’язків   між виділеними етапами дозволяє виявити проблеми формування і реалізації інноваційних програм і передбачити на майбутнє варіанти їх розв’язання.

         Як бачимо, формування інноваційної програми є наслідком ідентифікування керівниками машинобудівного підприємства управлінської проблеми, яку неможливо розв’язати в традиційний спосіб. Фахівці стверджують, що рівень обґрунтованості потреби започаткування інноваційних програм прямо залежить від рівня розвитку баз даних про досвід керівників підприємств у розв’язанні різноманітних управлінських проблем. Бази даних вважаються розвинутими, якщо вони побудовані на засадах декомпозиційності і кумулятивності.

У даному випадку під декомпозиційністю розуміємо ієрархічну структурованість проблем, причин, які їх зумовили, застосовуваних методів розв’язання цих проблем і наслідків їх реалізації. Щодо кумулятивності, то її розглядаємо як синонім терміну «нагромадження». Бази даних, які формуються на таких засадах повинні регулярно оновлюватись на предмет внесення нової первинної інформації, а також аналітичних даних, отриманих внаслідок обробки відомостей різними методами, прийомами, методиками. Наявність таких баз даних дозволяє оперативно встановити здатність або нездатність керівників підприємства розв’язати певну проблему традиційним способом. Якщо бази даних і нова оперативна інформація вказують на відсутність досвіду у розв’язанні певної проблеми, або засвідчують низький рівень результативності заходів з її розв’язання у минулому, то ухвалюється рішення про започаткування інноваційної програми. З позиції часового горизонту таке рішення передбачає поділ часу на період формування інноваційної програми і період її реалізації. Формування інноваційної програми супроводжується встановленням її цілей, акумулюванням ідей на предмет розв’язання управлінської проблеми, аналізування альтернативних варіантів розв’язання проблеми і вибір оптимального рішення з ряду альтернативних. Своєю чергою, реалізація інноваційної програми передбачає створення умов для виконання програми, застосування на практиці передбачених програмою заходів, контролюванні діяльності виконавців інноваційної програми, і її коригування і регулювання ходу її виконання.

         Завершальним етапом формування і реалізації інноваційної програми машинобудівного підприємства є узагальнення результатів виконання інноваційної програми, встановлення факторів, які мали суттєвий вплив на її результативність і формування висновків.

         Застосування побудованої логічно-структурної схеми керівниками машинобудівних підприємств сприятиме адекватності вибору інноваційних програм для розв’язання конкретних управлінських проблем, а також каузальності управлінських дій при реалізації інноваційних програм.

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Інформаційне забезпечення інноваційних програм – їх формування та реалізація суб’єктами управління”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>