Інноваційні програми: досвід формування та реалізації машинобудівними підприємствами

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Інноваційні програми – досвід формування та реалізації машинобудівними підприємствами”

         Більшість вітчизняних машинобудівних підприємств створено за часів командно-адміністративної економіки. Після розпаду СРСР ці підприємства зазнали серйозних труднощів із матеріально-технічним та енергозабезпеченням виробництва, фінансуванням, збутом готової продукції тощо. Сукупність цих та інших проблем призвели до того, що основна частка основних фондів підприємств стали морально застарілими і фізично зношеними, обсяг виробництва машинобудівної продукції суттєво знизився, послабився також рівень кадрового забезпечення підприємств. Крім того, протягом усіх років незалежності України відбувався і продовжується до нині процес перерозподілу власності у сфері машинобудування. Це з одного боку, дозволило за рахунок коштів інвесторів технологічно оновити окремі підприємства, створити нові робочі місця тощо, а з іншого, цей процес зруйнував досі усталений механізм інтегрованого управління розвитком галузі. Наявність у машинобудуванні різних груп підприємств, які перебувають як у державній, приватній чи змішаній власності, так і виступають учасниками різноманітних об’єднань суттєво ускладнює реалізацію державою цілеспрямованої економічної і соціальної політики у цій галузі.

Ознайомлення із даними машинобудівних підприємств (ВАТ «SELMI», Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес», Авіаційний НТК ім. О.К.Антонова, ВАТ «Дніпровагонмаш», ВАТ «Мотор Січ», ВАТ «Азовмаш», ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла», ДП «УкрНДІВ», ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар», ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», ВАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», ВАТ «НВП «Більшовик», ВАТ «Дрогобицький долотний завод», ЗАТ «Ново краматорський машинобудівний завод», НВФ «Продекологія», ТОВ «АДМ», ТОВ НВО «ІНКОР і Ко», ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» тощо) [230; 233-242], які вважались провідними за союзних часів і є лідерами сьогодні показало, що незважаючи на стан зовнішнього середовища організацій, а саме макроекономічний стан, політику держави тощо їм вдається забезпечувати фінансову стійкість, прибутковість і конкурентоспроможності за рахунок активізування інноваційної діяльності. Історія становлення і розвитку цих підприємств фактично є сукупністю етапів розробки і впровадження різноманітних інноваційних програм. Так, приладобудівне ВАТ «SELMI» у 50-х роках силами заводу спільно із науковцями Науково-дослідного інституту фізики було започатковано і успішно реалізовано інноваційну програму щодо виробництва без аналогових на цей час мікроскопів ЕМ-5 і УЕМВ-100Б. У 80-х роках цю інноваційну програму було суттєво розширено. Завдяки їй підприємство започаткувало виробництво низки якісно нових електронних мікроскопів, а також мас-спектрометрів, які знаходили і знаходять збут на внутрішньому і зовнішньому ринках. На сьогодні ВАТ «SELMI» продовжує реалізовувати інноваційні програми. Одна з них дозволила створити і запустити у серійне виробництво (просвітлювальні і растрові мікроскопи з рентгенівськими аналізаторами, прилади атомної абсорбції, електронної мікроскопії, електронно-променеві зварювальні комплекси тощо) продукцію, яка не виробляється жодним вітчизняним підприємством, що забезпечує конкурентоспроможність підприємства і його прибутковість.

Бердичівський машинобудівний завод «Прогрес» також є активним розробником і реалізатором численних інноваційних програм. Протягом останніх років більшість з них започатковані із врахуванням вимог стандартів якості ISO 9001. Нещодавня реорганізація підприємства дозволила переоснащити його підрозділи, освоїти технологію обробки низки нових матеріалів, забезпечити гнучкість технологічних процесів, започаткувати виробництво нової продукції, яка споживається гірничорудними, металургійними, вугільними та іншими підприємствами. Одна з останніх інноваційних програм забезпечила створення нових автоматично-камерних пресів (КМПм-фільтр-прес баштового типу і ФКМм-фільтр-прес горизонтального типу з верхньою підвіскою поліпропіленових фільтрувальних плит), а також фільтрпреси для підприємств харчової промисловості та устаткування екологічного призначення (електрофільтри різної продуктивності). Усі ці розробки, за параметрами «ціна-якість» не мають аналогів у світі. Вони знайшли застосування на вітчизняних підприємствах і експортуються за кордон.

Щодо Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К.Антонова, то цю організацію без перебільшення можна визнати лідером щодо науково-технічного рівня кадрового потенціалу у вітчизняному машинобудуванні, а також щодо кількості надскладних розробок, які були успішно реалізованими. НТК ім. Антонова володіє високо розвинутою інноваційною інфраструктурою, яка почала формуватись у 40-х роках і розширюється сьогодні. Вона включає дослідно-конструкторське бюро, лабораторно-випробувальний комплекс, дослідний завод, авіакомпанію з міжнародних вантажних перевезень тощо. Це дозволяє у замкнутому циклі доводити ідею до готового продукту. Рівень розвитку технологічного обладнання, умов досліджень, виробництва і випробування такий, що значна кількість іноземних літакобудівних компаній стають замовниками послуг у цього підприємства для проведення окремих етапів реалізації започаткованих ними інноваційних програм. Протягом останніх років Авіаційний НТК ім. О.К.Антонова реалізував інноваційні програми, у результаті яких створено продуктивні імітатори силових установок, прилади для вимірювання вітрових навантажень, відпрацювання аеродинаміки швидкісних наземних транспортних засобів, конструкції з полімерних композиційних матеріалів, розроблено достовірні методи забезпечення необхідної міцності та ресурсу літакових та інших конструкцій, що піддані статичним і динамічним навантаженням. Однією з інноваційних програм, яка стрімко реалізовується підприємством є розробка і застосування сучасних інформаційних технологій для виконання робіт з тривимірного комп’ютерного проектування літальних засобів і окремих їх компонентів.

ВАТ «Дніпровагонмаш» належить до вітчизняних інноваційно-активних підприємств, які завдяки багаторічній, послідовній роботі над удосконаленням існуючої і створенням нової продукції досягли високого рівня конкурентоспроможності на світовому ринку. На сьогодні підприємство реалізовує інноваційні програми із врахуванням запитів ринку і стану конкуренції. Найбільш активно інноваційні програми провадяться у таких напрямах, як виробництво техніки для міжнародних транспортних коридорів, критих та відкритих хоперів, вагонів промислового призначення, спеціалізованих транспортних засобів для коксохімічної промисловості, створення платформ для змішаних автомобільно-залізничних перевезень, магістральних платформ для контейнерів, лісних, металургійних та інших вантажів тощо. Нові види продукції, які розробляються ВАТ «Дніпровагонмаш» дозволяють підприємству розширювати обсяги збуту, нарощувати виробничі потужності, залучати до виконання інноваційних програм провідних науковців.

ВАТ «Мотор Січ» одне з найстаріших машинобудівних підприємств в Україні. Воно засноване у 1907 р. Протягом усього періоду його функціонування підприємство було активним учасником інноваційних процесів. З одного боку, це забезпечувалось потенціалом підприємства, а з іншого, його тісними зв’язками з провідними вітчизняними і зарубіжними машинобудівними підприємствами. Сьогодні у ВАТ «Мотор Січ» активно реалізовуються інноваційні програми щодо запуску у серійне виробництво п’яти авіаційних двигунів і переоснащення трьох двигунів, які перебувають в експлуатації. Конструкторські рішення щодо реалізації цих інноваційних програм націлені на забезпечення світових стандартів економічності, емісії та шуму. Підприємство реалізовує також інноваційних програми спільно з такими гвинтокрилобудівними дослідно-конструкторськими бюро як АНТК ім. Антонова, Aero Vodochody, Hongdy тощо. Однією з найуспішніших інноваційних програм ВАТ «Мотор Січ» є створення розгорнутої мережі сервісних центрів і представництв у країнах, в які підприємство експортує двигуни (Китай, Індія, Перу, Росія, Чехія тощо). Завдяки цій програмі підприємству вдалось суттєво посилити конкурентну позицію на ринку.

ВАТ «Азовмаш» найбільше машинобудівне підприємство України. Значна частка використовуваного ним технологічного обладнання розроблено власними силами підприємства. Це пов’язано із унікальністю та асортиментом продукції, яка ним виробляється. Так, протягом сорока років ВАТ «Азовмаш» працює над проектуванням нових і удосконаленням існуючих технічних засобів заправлення літаків паливом, підйомних кранів, гірничо-транспортних комплексів, металургійного устаткування, корпусних вузлів бронетехніки тощо. Необхідно відзначити, що останніми роками підприємством вперше освоєно виробництво корпусів і башт декількох модифікацій вітчизняних бронетранспортерів з підвищеними тактико-технічними характеристиками. Завдяки застосуванню передових технологій у виробництві приладів і машинобудівної продукції, реалізації новаторських ідей щодо створення нових продуктів, а також цілеспрямованому комплексу заходів щодо дотримання вимог світових стандартів до якості та екологічності продукції підприємству вдається міцно утримувати конкурентну позицію і забезпечувати прибутковість фінансових вкладень.

ВАТ «Кранобудівна фірма «Стріла» практично з моменту свого заснування (1969 р.) постійно реалізовує інноваційні програми. Перші з них стосувались започаткування виробництва засобів малої механізації, створення вантажопідйомних механізмів, будівельних металоконструкцій тощо. Щорічно у межах кожного з напрямів підприємству вдалось створювати моделі продукції з покращеними технічними параметрами. У дев’яності роки було започатковано нову інноваційну програму, сутність якої полягала у наданні послуг із ремонту і сервісного обслуговування автокранів усіх модифікацій. На сьогодні започатковано інноваційну програму із технологічного оновлення виробничих підрозділів підприємства, які утворюють замкнутий цикл виробництва, а також програму із розширення номенклатури та асортименту продукції підприємства.

Провідним суб’єктом формування і реалізації інноваційних програм, які реалізовують вітчизняні машинобудівні і приладобудівні підприємства є державне підприємство «Український науково-дослідний інститут вагонобудування» (ДП «УкрНДІВ»). Цей інститут розробив і реалізовує спільно з низкою вітчизняних машинобудівних підприємств програми розвитку залізничного транспорту та міського господарства. Серед успішно реалізованих підприємством інноваційних програм доцільно виділити програму, присвячену розробці сучасних вантажних вагонів і пасажирських вагонів підвищеної комфортабельності. Однією з найперспективніших інноваційних програм, яка реалізовується сьогодні ДП «УкрНДІВ» спільно з ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» створення вперше вітчизняного поїзда для метрополітену.

ДП «Жулянський машинобудівний завод «Візар» належить до переліку тих, які «вижили» у дев’яності тільки завдяки переорієнтації на інші види продукції, тобто завдяки реалізації низки успішних інноваційних програм. У Радянські часи завод належав до об’єктів військово-промислового комплексу. Проведена конверсія виробництва становила 98%. Керівники заводу стверджують, що серед інноваційних програм, які забезпечили економічний розвиток підприємству останніми роками доцільно виділити інноваційну програму із розроблення і виробництва медичної техніки, а також програму щодо розроблення і освоєння виробництва мембранних лічильників газу та апаратури регулювання подачі газу. Заслуговують на увагу також інноваційні програми, які перебувають у стані реалізації, зокрема щодо розроблення лічильників із широкими температурними діапазонами експлуатації, високоточних установок для тестування лічильників газу, поворотних плугів для підприємств агропромислового комплексу, велотринажерів, причепів до автомобілів, бандажних пружин, що використовуються при виробництві протезів, нестандартного устаткування, литформи для виробництва продукції склозаводів тощо. Під впливом загострення конкуренції і активізування експортних операцій ДП «Жулинський машинобудівний завод «Візар» започаткувало і реалізовує інноваційну програму впровадження системи управління якістю виробництва продукції згідно з вимогами міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001-2001.

Приклади ефективного формування і реалізації інноваційних програм є також у ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз». Це підприємство є найбільшим виробником залізничного транспорту в Україні. Завдяки інноваційним зусиллям керівників заводу починаючи з 50-х років підприємство розробило власними силами 40 типів тепловозів. Останніми роками інноваційні програми були націлені на створення тепловозів, які призначені для експлуатації в умовах помірного і різкоконтинентального клімату, виробництва швидкісного пасажирського тепловозу із мікропроцесорною системою управління і технічної діагностики, створення дизель-потягів рівня ДЕЛ-02, виготовлення принципово-нової моделі маневрового тепловоза ТЕМ-103, з електричною передачею змінно-постійного струму тощо. Окремою групою інноваційних програм, які перманентно реалізовуються підприємством є модернізація тепловозів серій 2ТЕ116, 2ТЕ10, М62 шляхом встановлення на них досконаліших систем, вузлів та агрегатів, що продовжує термін їх експлуатації до 15 років.

Успішність інноваційних рішень ВАТ «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» значною мірою завдячує сформованій науково-технічній базі, яка окрім проведення повного переліку НДДКР дозволяє контролювати якість усіх видів готової продукції і виявляти ту продукцію, яка вимагає удосконалення.

Серед вітчизняних машинобудівних підприємств ВАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» є найвідомішим виробником ад’юстажного, прецизійного, прокатного і ковальсько-пресового устаткування. У Радянські часи результатом реалізації цим підприємством інноваційних програм було вперше у світі розроблення: 120-ти тонної станини для блюмінга, серії прокатного устаткування, мостового розливного крану вантажопідйомністю 175-200 тон, уніфікованого рудно-вугільного перевантажувача зварної конструкції, дезінтегратора тонкого очищення газу для металургійної промисловості, агрегату поперечного та повздовжнього різання прокатних станів, машини для навантаження вугілля в морські судна. На сьогодні підприємство реалізовує кілька інноваційних програм. Вони присвячені розробці системи проектування і виготовлення продукції із замкнутим циклом виробництва, створення машин, які не мають аналогів, зокрема для коксового виробництва, а також започаткування виробництва кранового устаткування вантажопідйомністю 32 тони та довжиною прогону 76,2 м. Окрема інноваційна програма підприємства націлена на технічне переозброєння заготівельного, зварювального, механоскладального виробництва, а також на впровадження нових технологічних процесів.

Найбільшим і найвідомішим у Східній Європі підприємством зі створення великотонного устаткування для переробки гуми, пластмас та їх відходів є ВАТ «НВП «Більшовик». Ця організація застосовує сучасні прогресивні технології, займається удосконаленням старої і розробленням нової продукції. До новоосвоєних підприємством сучасних технологічних процесів належать плазмова наплавка, плазмово-механічна обробка твердих сплавів, фігурне різання тощо. Завдяки застосуванню цих технологічних процесів підприємству вдалось не тільки відновити виробництво устаткування для формування і вулканізації надкрупногабаритних шин, але й започаткувати конструювання тунельних ескалаторів нового покоління, створити комплексну технологічну лінію переробки гумових відходів тощо. Реалізація ВАТ «НВП «Більшовик» інноваційних програм забезпечує йому постійне розширення обсягів виробництва, диверсифікацію видів продукції, поглиблення науково-виробничої кооперації із вітчизняними і зарубіжними партнерами, сприяє прибутковості і фінансовій стійкості.

Провідним вітчизняним машинобудівним підприємством є ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод». На сьогодні у його склад входять кілька заводів, які спільними зусиллями реалізовують виробничі інноваційні програми. Протягом років незалежності України підприємству вдалось першими в країні започаткувати виробництво пасажирських залізничних вагонів, дорожніх машин (автогрейдерів), ескалаторів для метрополітену. Сьогодні реалізовується інноваційна програма із створення рейкових автобусів. В поточний момент часу відбувається їх випробування і формується документація щодо їх серійного виробництва. З метою забезпечення високого рівня безпеки та якості продукції на підприємстві реалізовано інноваційну програму управління якістю. Вона передбачає реалізацію низки заходів щодо досягнення стандартів якості ISO 9001-2000 і AAR M 1003, а також УкрСЕПРО.

ВАТ «Дніпропетровський завод з ремонту та будівництва пасажирських вагонів» разом із ще понад п’яти сотнями підприємств входить в Корпорацію «Південна промислово-інвестиційна група». Завдяки цьому підприємство має тісні виробничі зв’язки із провідними машинобудівними організаціями Росії, США, Японії, Німеччини тощо. Отримуючи інформацію про останні науково-технічні досягнення у вагонобудуванні, а також про кон’юнктуру ринків, запити споживачів тощо завод формує і реалізовує успішні інноваційні програми, зокрема підприємством розроблено перший у світі інтер’єр купе пасажирського вагона, виконаного з полікарбонату, антивандальні вікна та освітлювальні прилади для транспорту з полікарбонату та композитних матеріалів, технологію антикорозійного захисту металів тощо.

ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» вперше у світі виробив безперервний тонколистовий широкополосний прокатний стан, станерозливні кранидля металургійних підприємств, портальні крани оригінальної конструкції тощо. У часи СРСР третина продукції підприємства мала військово-оборонний характер. Після проголошення незалежності України підприємство активізувало інноваційні програми щодо переорієнтації значної частини виробничих потужностей на виготовлення оснащення для підприємств металургійної та гірничодобувної промисловостей. Особливість цих інноваційних програм полягає у тому, що підприємство започатковує і виконує не серійні, а індивідуальні замовлення підприємств-партнерів на створення унікального без аналогового обладнання і оснащення. Завдяки таким інноваційним програмам підприємство виготовило 102 прокатних міксерів, 189 міксерів для зберігання та перевезення чавуну, 45 штампувальних молотів, 20 установок для наплавлення конусів і чаш засипних апаратів доменних піч, 142 преси різного призначення та зусилля, 17 машин для скачування шлаку із чавунних ковшів, 103 горизонтально-кувальних машин, близько 20 кувальних екскаваторів, понад 2000 шахтних піднімальних машин, 3000 рудо- і вуглерозмельних млинів, 18 роторних розкривних і добувних комплексів.

Узагальнення інформації щодо реалізації вищенаведеними та іншими машинобудівними підприємствами інноваційних програм дозволяє стверджувати, що вони найчастіше реалізовуються у напрямку впровадження передових технологій, створення нових видів продукції, модернізацію існуючих видів продукції і покращання рівня якості виробництва продукції. Саме завдяки цим програмам підприємствам вдається конкурувати з іноземними виробниками, залучати і ефективно використовувати інвестиційні ресурси, збільшувати обсяги експорту машинобудівної продукції тощо.

Важливою тенденцією, яку виявлено під час ознайомлення із станом реалізації інноваційних програм на вітчизняних машинобудівних підприємствах є активізування існуючих і створення нових підрозділів у формі випробувальних комплексів, науково-виробничих лабораторій, аналітичних відділів, пошукових служб тощо, які призначені проводити прикладні дослідження, створювати і діагностувати зразки нової продукції, здійснювати пошук шляхів заміни одних матеріалів на інші тощо. Крім того, доцільно відзначити, що суттєва частка власних інноваційних рішень застосовується у виробничо-господарському процесі самих розробників. Це вказує на перманентну роботу машинобудівних підприємств над удосконаленням технологічних процесів, що сприяє оптимізуванню витрат, пов’язаних з рухом потоків ресурсів у середині підприємства.

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Інноваційні програми – досвід формування та реалізації машинобудівними підприємствами”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>