Модель оцінювання ефективності управлінського консультування

Браузер не показує формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Модель оцінювання ефективності управлінського консультування”

В основі моделі оцінювання ефективності управлінського консультування покладено розрахунок майбутньої і теперішньої вартості активів. Розрахунок має здійснюватись із врахуванням вартості інвестицій, які здійснено на умовах простої відсоткової ставки, а також на умовах складних відсотків. З огляду на це, слід ввести коефіцієнти вагомості цих двох груп активів. Майбутню вартість активів, сформованих в результаті інвестиційної діяльності підприємства варто розраховувати за формулою

 при цьому діє умова

де Wm – майбутня вартість активів сформованих в результаті інвестиційної діяльності підприємства;

        r1 – величина мінімального рівня доходу (відсоткової ставки) на придбані або створені активи підприємства у результаті інвестування на умовах простих відсотків;

        r2 – величина мінімального рівня доходу (відсоткової ставки) на придбані або створені активи підприємства у результаті інвестування на умовах складних відсотків;

       K1 –коефіцієнт вагомості активів підприємства, які сформовані у результаті інвестування на умовах простих відсотків;

       K2 –коефіцієнт вагомості активів підприємства, які сформовані у результаті інвестування на умовах складних відсотків.

            Виходячи із вищенаведених формул теперішню вартість активів слід розраховувати наступним чином

де Wt – теперішня вартість активів підприємства, сформованих у результаті його інвестиційної діяльності.

Як відомо, розрахунково ефективний або беззбитковий інвестиційний проект повинен задовольняти умову   

            Різниця між майбутньою та теперішньою вартістю активів є приростом активів

де Wp – приріст активів підприємства внаслідок реалізації інвестицій.

Як показали проведені дослідження, розрахунок ефективності консультаційної діяльності слід здійснювати шляхом коректування приросту активів підприємства, що забезпечений інвестиційною діяльністю на: величину витрат, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів для формування активів підприємства; ймовірність росту витрат на залучення фінансових ресурсів підприємства внаслідок зміни відсоткової ставки. У результаті ефективність інвестиційної діяльності підприємства можна розрахувати за формулою

де   Ei – показник ефективності інвестиційної діяльності підприємства;

     Wk – величина витрат на залучення фінансових ресурсів підприємства;

     CV – коефіцієнт варіації величини витрат на залучення фінансових ресурсів для реалізації інвестицій.

            У тому випадку, якщо Wp підприємства сформовано внаслідок вкладення коштів у реальні та фінансові активи  інших підприємств, то його величину необхідно коректувати також на рівень ризику неточного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства   

            Однією з вимог, яка традиційно склалась до методичних рекомендацій з оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств є наявність системи трактування розрахованих значень показників. Як зазначалось у попередніх параграфах встановлення допустимих значень показників економічної ефективності здійснюють шляхом порівняння даних підприємства у звітному або прогнозованому періоді: з даними попередніх звітних періодів; з даними інших підприємств; із середньо галузевими даними. Крім того, встановлення допустимих значень показників економічної ефективності можливе у залежності від обраної стратегії розвитку (при активній стратегії розвитку значення показників у кожному майбутньому періоді повинні перевищувати значення показників попереднього періоду. При стратегії пасивного розвитку значення показників у кожному майбутньому звітному періоді повинні бути не меншими за значення показників попереднього періоду) або на основі експертних оцінок шляхом встановлення числових інтервалів і градації інтенсивності якості. У табл. наведено переваги і недоліки кожного з вказаних підходів до встановлення допустимих значень показника ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

Таблиця 3.1

Переваги і недоліки підходів до встановлення допустимих значень показника ефективності інвестиційної діяльності підприємства

Назви підходів

Переваги

Недоліки

Встановлення допустимих значень показників економічної ефективності шляхом порівняння даних підприємства у звітному або прогнозованому періоді з даними попередніх звітних періодів

Сприяє пошуку і використанню резервів із зниження витрат, розширення бази отримання доходів. Орієнтує на зростання значень економічних показників

Підприємство може постійно нарощувати значення власних показників у порівнянні з їх значеннями у попередні періоди, проте вони можуть суттєво відрізнятись від значень показників підприємств – конкурентів

Встановлення допустимих значень показників економічної ефективності шляхом порівняння даних підприємства у звітному або прогнозованому періоді з даними інших підприємств

Усуває недоліки попереднього підходу

При виборі підприємств-конкурентів показники, яких прийматимуться за базу порівняння є висока ймовірність отримання неправдивої, неточної інформації.  До того ж, значення показників цих підприємств можуть бути не типовими для підприємств галузі, тому використання їх як базових вимагає проведення ретельного аналізу факторів, які впливають на значення цих показників

Встановлення допустимих значень показників економічної ефективності шляхом порівняння даних підприємства у звітному або прогнозованому періоді із середньогалузевими даними

Середньогалузеві значення показників  відображають типовий стан досліджуваного явища або процесу, що зумовлений впливом спільних для підприємств однієї галузі факторів 

Значення середньогалузевих показників можуть бути низькими і суттєво відрізнятись від значень показників провідних підприємств галузі внаслідок технологічної відсталості, відсутності добре підготованих менеджерів тощо

Встановлення допустимих значень показників економічної ефективності на основі обраної стратегії розвитку

Сприяє послідовності  і регулярності розробки та реалізації заходів націлених на оптимізування показників економічного зростання.

Встановлені фірмові нормативи для показників економічного зростання можуть суттєво відрізнятись від середньогалузевих значень показників, а також значень показників провідних підприємств галузі

Встановлення допустимих значень показників економічної ефективності на основі використання експертних оцінок

Дозволяє встановити значення показників на основі суджень провідних фахівців у сфері досліджуваного об’єкта. Експертні методи дають можливість отримати кількісну оцінку якісним показника.

Не існує загальноприйнятого методу до побудови обґрунтованої вибірки експертів, а також загальновизнаних критеріїв до вибору експертів

 

            Встановлення допустимих значень показника ефективності інвестиційної діяльності підприємства доцільно здійснювати шляхом комбінування вищевказаних підходів. Так, при реалізації активної стратегії розвитку значення ЕІ має відповідати умові

де  – значення показника ефективності інвестиційної діяльності підприємства у базовому періоді;

        – усереднене значення показника ефективності інвестиційної діяльності провідних підприємств галузі;

 *   –  середньогалузеве значення показника ефективності інвестиційної діяльності підприємства.

            Якщо ж підприємство (консультаційна організація) досягло високого значення  ЕІ, то доцільним є дотримуватись стратегії пасивного розвитку. При цьому діятиме умова

            Слід зауважити, що прийнятною є ця умова тільки у тому випадку, якщо досягнуті значення ЕІ протягом тривалого періоду часу є значно вищими за середньогалузеві значення показників і показники провідних підприємств галузі. 

            Таким чином, етапами побудови і застосування моделі оцінювання ефективності управлінського консультування є:

  • класифікація витрат консультаційної організації за групами;
  • розрахунок теперішньої і майбутньої вартості інвестицій, що здійснені на умовах простих і на умовах складних відсотків;
  • розрахунок приросту активів консультаційної організації;
  • розрахунок ефективності інвестування;

оцінювання розрахованого рівня ефективності інвестування.

Браузер не показує формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Модель оцінювання ефективності управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>