Оцінювання ризику інвестиційної діяльності підприємства

Логічним продовженням аналізування інвестиційної діяльності досліджуваних машинобудівних підприємств є оцінювання ризиковості здійснення ними інвестицій. Рівень ризиковості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств вивчався на основі матеріалів підприємств Львівської області, зокрема тих, інвестиційна діяльність яких виявилась ефективною. Організування дослідження рівня ризиків інвестиційної діяльності базувалось на врахуванні запропонованої класифікації інвестицій та ризиків інвестиційної діяльності (див. табл. 1.1 і 1.3), виявленні видів інвестицій, які здійснюють підприємства, а також позиції експертів щодо прийнятності тих чи інших методів оцінювання ризиків інвестиційної діяльності.

         Опрацювання матеріалів машинобудівних підприємств Львівської області, зокрема ВАТ «Дрогобицький машинобудiвний завод», ЗАТ «Автонавантажувач», ВАТ "Автомат", ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», ВАТ «Самбiрагротехмаш», ВАТ «Червоноградський ремонтно-механічний завод», ВАТ «Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури», ВАТ «Іскра», ВАТ «Екватор», ВАТ «Самбiрський приладобулiвний завод «Омега», ВАТ «Бориславський авторемонтний завод», ВАТ «Львiвський завод телеграфної апаратури», ЗАТ «Завод комунального транспорту», ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», показало, що спільним для усіх цих підприємств є те, що вони здійснюють однакові види інвестицій і, відповідно, зазнають однакових видів ризиків інвестиційної діяльності (рис. 2.1). Опрацювання експертної інформації показало, що респонденти із загального переліку методів, які часто використовуються для оцінювання ризиків інвестиційної діяльності (статистичні, аналітичні, експертні та евристичні методи) віддали перевагу аналітичним та евристичним методам, зокрема методу визначення рівня очікуваних збитків від інвестиційної діяльності (обчислюється як відношення максимально-можливого обсягу збитку до обсягу інвестованих коштів), а також методу Монте-Карло (передбачає заміну експериментів над реальними об’єктами експериментами над їхніми моделями, після чого шукані характеристики об’єктів отримуються шляхом звичайної статистичної обробки й аналізу даних [211, с. 150-151]).

         З позиції експертів обрані методи взаємопов’язані. Так, метод визначення рівня очікуваних збитків від інвестиційної діяльності дозволяє ідентифікувати ризик, що виникає під впливом факторів зовнішнього середовища підприємства, зокрема: зниження попиту на машинобудівну продукцію, подорожчання сировини, матеріалів та енергії, підвищення закупівельних цін на комплектуючі внаслідок різкої зміни курсу національної валюти тощо. Своєю чергою, метод Монте-Карло прийнятний для оцінювання ризику інвестиційної діяльності, пов’язаного із процесами та явищами у внутрішньому середовищі підприємства. Оскільки, нами досліджувались ризики, пов’язані з внутрішніми реальними інвестиціями машинобудівних підприємств, то експерти визнали, що ризик цих інвестицій може бути виміряний кількістю бракованих виробів, адже нездатність підприємства своєчасно і в повній мірі виконати виробничу програму може стати причиною розірвання контрактів із покупцями, погіршення умов збуту продукції, ускладнення отримання банківських кредитів для фінансування оборотних активів тощо.

         У табл. 2.8- 2.14 наведено результати обробки експертної інформації на предмет визначення рівня ризику збитковості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств Львівської області під впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ. У табл. 2.8 представлено результати обчислення математичних очікувань невиконання машинобудівними  підприємствами виробничих програм.

Таблиця 2.8

Математичні очікування невиконання підприємствами виробничих програм

Досліджувані підприємства

Обчислення математичних очікувань невиконання підприємствами виробничих програм (R)

ВАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»

ЗАТ «Автонавантажувач»

ВАТ "Автомат"

ВАТ «Дрогобицький завод

Продовження табл. 2.8

автомобільних кранів»

 

ВАТ «Самбiрагротехмаш»

ВАТ «Червоноградський ремонтно-механiчний завод»

ВАТ «Бориславський завод радiоелектронної медичної апаратури»

ВАТ «Іскра»

ВАТ «Екватор»

ВАТ «Самбiрський приладобулiвний завод «Омега»

ВАТ «Бориславський авторемонтний завод»

ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури»

ЗАТ «Завод комунального транспорту»

ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод»

 

         Проведені розрахунки показали, що найнижчі значення математичних очікувань ідентифіковано у ВАТ «Самбірагротехмаш» і ВАТ «Екватор», а найвищі у  ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури» і ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод». Математичні очікування невиконання виробничих програм іншими підприємствами виявились середніми.  Аналізування отриманих даних відбувалось на основі співставлення таких показників, як кількість бракованих виробів протягом дня (В), кількість партій готової продукції, яку планується реалізовувати замовникам (Р), загальний термін виконання  виробничої програми (Z), кількість бракованих виробів (О), загальний обсяг виробництва, в результаті здійснення інвестиційної діяльності (Н).  Проведені розрахунки показали, що, з наведених у табл. 2.9-2.14 даних, коефіцієнти ризику збитковості інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств під впливом факторів внутрішнього середовища набули такої послідовності: 1) підприємства, що спеціалізуються на виробництві автомобілів, причепів і напівпричепів (0,378857); 2) підприємства, що спеціалізуються на виробництві машин і устаткування (0,398147); 3) підприємства, що спеціалізуються на виробництві апаратури для радіо, телебачення і зв’язку (0,451375);                 4) підприємства, що спеціалізуються на виробництві електричних машин та устаткування (0,499842); 5) підприємства, що спеціалізуються на виробництві інших транспортних засобів (0,579871); 6) підприємства, що спеціалізуються на виробництві медичної техніки, вимірювальних засобів, опричних приладів, устаткування, годинників (0,621628).

Таблиця 2.9

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві машин і устаткування

Порядкові номери підприємств

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

Z

О

H

1

130000

12456

117544

0,9041

7

3,976

3

15

178,92

542

2

90000

4578

85422

0,9491

4

2,5

6

12

180

364

3

10500

5412

5088

0,4845

10

5,5

4

15

330

462

4

15200

2500

12700

0,8355

2

1,5

2

6

18

241

5

87400

6321

81079

0,9276

9

4,95

2

12

118,8

315

Примітки: 1.ВАТ «Дрогобицький машинобудiвний завод». 2. ЗАТ «Автонавантажувач». 3. ВАТ "Автомат". 4. ВАТ «Самбiрагротехмаш». 5. ВАТ «Червоноградський ремонтно-механiчний завод»

 

Таким чином, можемо зробити висновок, що в умовах, коли досліджувані підприємства мають однаковий обсяг виробництва, але різні щоденні кількості бракованої продукції, то головним фактором ризику збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища є математичне очікування невиконання підприємством виробничої програми. Своєю чергою, в умовах, коли на досліджуваних підприємствах ще й різні обсяги виробництва готової продукції, то ключовим фактором ризику збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища є також загальний обсяг виробництва машинобудівної продукції, в результаті здійснення інвестиційної діяльності підприємством.

Таблиця 2.10

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві електричних машин та устаткування

Порядкові номери підприємств

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

Z

О

H

1

300000

210000

90000

0,3

8

4,5

10

24

1080

3542

2

140000

96000

44000

0,3142

3

1,98

12

12

285,1

410

3

620000

135000

485000

0,7822

12

6,24

10

12

748,8

1500

Примітки: 1. ВАТ «Іскра». 2. ВАТ «Екватор». 3. ВАТ «Самбiрський приладобудівний завод «Омега».

 

         Щодо ризику збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища, то його рівень визначався на основі таких факторів як обсяг здійснених інвестицій (К), максимально-можливий обсяг збитків від інвестиційної діяльності () та обсяг інвестованих коштів, які за умов збитковості інвестиційного проекту залишаються ліквідними і можуть бути повернутими інвестором (L). Експерти схильні приймати за величину «L» ліквідаційну або ринкову вартість придбаного і створеного.

Таблиця 2.11

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві апаратури для радіо, телебачення і зв’язку

Порядковий номер підприємства

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

 

 

Z

О

H

1

500000

20000

480000

0,96

16

8,432

15

24

3035,5

6725

Примітки: 1. ВАТ «Львівський завод телеграфної апаратури».

обладнання в залежності від того, яку з цих вартостей більш реалістично використати в конкретних умовах, а також частину коштів, вкладених у сировину, матеріали і напівфабрикати, які відносно швидко можна продати за ринковими цінами.      

Таблиця 2.12

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів, устаткування, годинників

Порядковий номер підприємства

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

 

 

Z

О

H

1

140000

50000

90000

0,6428

9

4,95

3

18

267,3

430

Примітки: 1. ВАТ «Бориславський завод радіоелектронної медичної апаратури».

 

Проведені дослідження показали, що із загального переліку факторів, які брались до уваги при ідентифікуванні ризику збитковості інвестиційної діяльності підприємств, вирішальне значення мав обсяг інвестованих коштів, які за умов збитковості інвестиційного проекту залишаються ліквідними і можуть бути повернутими інвестором.

Так, якщо прийняти, що мінімальний рівень ризику становить від 0 до 0,49, середній дорівнює 0,5, а  максимальний лежить в межах  від 0,51 до 1, то очевидним є те, що величина «W» прямо пропорційно залежить від величини «L». Цей висновок підтверджують дані табл. 2.9-2.14. Як бачимо, до підприємств з мінімальним рівнем ризику попали: ВАТ «Автомат», ВАТ «Іскра» і ВАТ «Екватор», а з максимальним рівнем ризику – усі інші машинобудівні підприємства.

Таблиця 2.13

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві автомобілів, причепів та напівпричепів

Порядкові номери підприємств

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

 

 

Z

О

H

1

800000

340000

460000

0,575

10

5,5

6

36

1188

5400

2

250000

40000

210000

0,84

6

3,5

4

12

168

300

3

430000

80000

350000

0,8139

12

6,24

2

12

149,76

420

Примітки: 1. ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». 2. ЗАТ «Завод комунального транспорту». 3. ВАТ «Бориславський авторемонтний завод».

         Доцільно визнати, що оцінювання ризику збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища було б об’єктивнішим за умови врахування ймовірності отримання величини «L». Цілком ймовірним є те, що верстати та інші матеріальні цінності, які були придбані або створені підприємством при започаткуванні певного інвестиційного проекту, не зможуть перетворитись в готівку або будуть реалізовані за заниженими цінами. Проте, для проведення більш ретельного аналізу на період проведення досліджень не було необхідної додаткової інформації.

                  Таблиця 2.14

Ризики збитків інвестиційної діяльності підприємств Львівської області, що спеціалізуються на виробництві інших транспортних засобів

Порядковий номер підприємства

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів зовнішнього середовища

Ризик збитковості інвестиційної діяльності під впливом факторів внутрішнього середовища

K

L

W

R

P

 

 

Z

О

H

1

750000

250000

500000

0,6666

14

7,49

4

12

359,52

620

Примітки: 1. ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод».

         Таким чином, в результаті проведених досліджень можемо зробити такі висновки:

·                    вибір методів оцінювання ризиків інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств залежить від видів інвестиційної діяльності, які вони здійснюють;

·                    практично усі досліджувані машинобудівні підприємства Львівської області здійснюють внутрішні реальні інвестиції;

·                    оцінювання ризиків, пов’язаних із внутрішніми реальними інвестиціями, доцільно здійснювати за допомогою аналітичних та евристичних методів, зокрема методу визначення рівня очікуваних збитків від інвестиційної діяльності, а також методу Монте-Карло. Перший метод з цих методів дозволяє ідентифікувати ризик,  що виникає під впливом факторів зовнішнього середовища організації. Своєю чергою, другий базується на ідентифікуванні ризику, що виникає під впливом факторів внутрішнього середовища;

ключовими параметрами, від яких залежить рівень ризику збитковості інвестиційної діяльності в умовах застосування методу визначення рівня очікуваних збитків від інвестиційної діяльності, а також методу Монте-Карло є загальний обсяг здійснених інвестицій, обсяг інвестованих коштів, які за умов збитковості інвестиційного проекту залишаються ліквідними і можуть бути повернутими інвестором, тривалість інвестиційного періоду, середньостатистична кількість бракованої машинобудівної продукції, загальна кількість одиниць машинобудівної продукції, яку підприємство має виробити згідно виробничої програми, передбаченої інвестиційним проектом.

Скачати реферат “Оцінювання ризику інвестиційної діяльності підприємства”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>