Показники ефективності управлінського консультування

Якщо браузер не показує формул!? Скачайте реферат:
Скачати реферат “Показники ефективності управлінського консультування”

Економічну ефективність вкладення коштів у будь-якій сфері діяльності характеризують загальновідомі показники ефективності інвестицій. Аналіз ефективності інвестицій найбільш часто здійснюють шляхом дисконтування очікуваної величини вкладених коштів або шляхом нарощення суми інвестованих коштів до очікуваної величини. На практиці часто використовують комбінацію дисконтування і нарощення з метою перевірки об’єктивності результатів проведених розрахунків.

В основі теорії вартості грошей у часі лежать такі показники як:

·           початкова сума інвестицій (вартість активів на момент на момент їх зарахування на баланс підприємства);

·           норма прибутку (величина доходу на одиницю вкладених коштів, виражена у вигляді річної відсоткової ставки);

·           термін інвестування (період часу від моменту зарахування активів на баланс підприємства до моменту їх списання з балансу);

·           майбутня вартість інвестицій (вартість через певний період з урахуванням певної процентної ставки. Розраховується як добуток суми інвестицій та майбутньої вартості процентного фактору [1, с. 65]);

·           теперішня вартість інвестицій (грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час [1, с. 68]. Для інвестора величина майбутньої вартості надходжень по суті дорівнює вартості інвестицій на момент їх здійснення [2, с. 33], тобто здійснюючи аналіз ефективності інвестицій у передінвестиційний період шляхом нарощування або дисконтування вартості інвестицій слід зосередити увагу на величині доходу, що припадає на одиницю інвестованих коштів).

Спосіб розрахунку вказаних показників залежить від того вкладаються кошти на умовах простих чи складних відсотків. Інвестування на умовах простих відсотків передбачає незмінність бази нарахування відсотків. Інвесторам, які вкладають кошти на умовах простих відсотків доцільно поточні доходи вкладати в інші об’єкти інвестування. Розрахунок вартості інвестицій у кінці інвестиційного періоду із врахуванням доходів, які отримані на умовах простих відсотків розраховують за формулою

          

де Rn – вартість інвестицій у кінці інвестиційного періоду із врахуванням доходів, які отримані на умовах простих відсотків;

       P – сума інвестованих коштів;

       n – норма прибутковості;

       r – термін інвестування.

Своєю чергою, інвестування на умовах складних відсотків передбачає капіталізацію поточних доходів, тобто їх реінвестування (повторне вкладення), що зумовлює приріст початково інвестованої суми, на яку нараховуватимуться відсоток. Розрахунок вартості інвестицій у кінці інвестиційного періоду із врахуванням доходів, які отримані на умовах складних відсотків розраховують за формулою

 

де Fn – вартість інвестицій у кінці інвестиційного періоду із врахуванням доходів, які отримані на умовах складних відсотків.

З метою спрощення розрахунків в умовах складних відсотків використовують табличні значення майбутньої (FVIF) і теперішньої вартості (PVIF) процентного фактора.

Інвестори, незалежно від умов і об’єктів інвестування аналізують майбутню вартість здійснених інвестицій з позиції моменту вкладення коштів. В основі розрахунку теперішньої вартості інвестицій, які здійснені на умовах простих відсотків лежить формула

 

де PVр – теперішня вартість інвестицій, які здійснені на умовах простих відсотків.

Теперішню вартість інвестицій, які здійснені на умовах складних відсотків розраховують як співвідношення майбутньої вартості вкладених коштів до процентного фактору (норми прибутковості) n періодів

 

де PVs – теперішня вартість інвестицій, які здійснені на умовах складних відсотків. Як бачимо, розрахунок теперішньої вартості можливий з допомогою табличного значення процентного фактору.

Слід зауважити, що інвестори компенсацію за зниження вартості грошей у часі перш за все бачать у об’єктивному визначенні норми прибутковості одиниці вкладених коштів незалежно від того йде мова про відсотки за депозитами, облігаціями, дивіденди за акціями чи рівень прибутку від інвестицій у реальні об’єкти інвестування.

Загальноприйнятими методами визначення необхідної норми прибутковості інвестицій із врахуванням інфляції передбачає:

1. Визначення реального рівня доходу на активи підприємства у вигляді річної відсоткової ставки для аналізованого періоду

 

де nр – реальний рівень доходу на активи підприємства у вигляді річної відсоткової ставки для аналізованого періоду;

     r – номінальний рівень доходу на активи підприємства у вигляді річної відсоткової ставки для аналізованого періоду;

    Ті – темп інфляції у вигляді річної відсоткової ставки.

2. Розрахунок майбутньої вартості активів підприємства із врахування отриманих доходів і впливу інфляції

*  

де SН – майбутня вартість активів підприємства із врахування отриманих доходів і впливу інфляції;

     P – вартість активів на дату балансу;

     t – кількість інтервалів, за якими отримуються підприємством прибутки на наявні активи, у загальному аналізованому періоді часу.

3. Розрахунок теперішньої вартості активів підприємства із врахуванням впливу інфляції

                                                              *                                                            

де Рр – теперішня вартість активів підприємства із врахуванням впливу інфляції.

4. Розрахунок необхідної суми премії за рівень інфляції, в умовах якої отримуватиметься прибуток на активи підприємства

 

де Пі – необхідної суми премії за рівень інфляції, в умовах якої отримуватиметься прибуток на активи підприємства;

5. Визначення загальної суми необхідного прибутку на активи підприємства в умовах інфляції

 

де Дн – загальна сума необхідного прибутку на активи підприємства в умовах інфляції;

     Др – реальна сума необхідного прибутку на активи підприємства у аналізованому періоді, розрахована  за простою реальною відсотковою ставкою.

6. Розрахунок необхідного рівня прибутку від використання активів підприємства із врахуванням впливу інфляції

 

де РДн – необхідний рівень прибутку від використання активів підприємства із врахуванням впливу інфляції.

Вищенаведені методи оцінювання вартості інвестицій у часі, визначення необхідного відносного і абсолютного значення відсоткової ставки лежать в основі найбільш часто використовуваних у практиці іноземних інвесторів показників оцінювання ефективності інвестицій, а саме величини дисконтова них доходів, чистого приведеного ефекту, внутрішньої норми прибутковості, періоду окупності інвестицій, коефіцієнта ефективності інвестицій. Практично усі з вказаних показників є взаємнопов’язаними.

Так, показник величини дисконтованих доходів розраховують як співвідношення величини доходів від інвестицій за n звітних періодів до величини процентного фактора

 

де Pv – показник величини дисконтованих доходів

    Pn – величина доходів від інвестицій за n звітних періодів.

            Фактично значення цього показника доцільно використовувати лише у комбінації з іншими показниками з метою всестороннього аналізу ефективності інвестицій. Його недолік полягає у тому, що розрахована сума є валовою, оскільки окрім прибутків включає вартість здійснених інвестицій. Недолік вказано показника усуває показник чистого приведеного ефекту, який розраховують як різницю між величиною дисконтова них доходів та вартістю здійснених інвестицій

 

де N – показник чистого приведеного ефекту.

            Очевидним є те, що значення цього показника є допустимим за умови, що  у протилежному випадку інвестиційний проект є збитковим. Недолік показника полягає у тому, що розрахунки здійснюються у абсолютних величинах, тобто для забезпечення порівнюваності проектів, зокрема тих, які ймовірно здійснюватимуться у різних країнах необхідно проводити додаткові розрахунки, зокрема рахувати крос-курси купівлі та продажу відповідних валют. До того ж, абсолютні значення показників є неспівмірними для проектів різної вартості. Усуває недолік показника чистого приведеного ефекту індекс рентабельності, який розраховують як співвідношення величини дисконтованих доходів до вартості здійснених інвестицій.

            Як показав огляд літературних джерел у практиці іноземних інвесторів часто використовуваним є показник внутрішньої норми прибутковості інвестицій. Економічна сутність цього показника полягає у визначенні дисконтної ставки за інвестиційним проектом. Розрахунок внутрішньої норми доходності здійснюють за формулою

 

де r1 – значення табульованої ставки ставки дисконтування, за якої

    r2 – значення табульованої ставки ставки дисконтування, за якої

            Трактування значення цього показника неможливе без розрахунку інших показників, які характеризують ефективність інвестування, зокрема показника чистого приведеного ефекту, ціни капіталу тощо. Загальноприйнятим є те, що значення IRR має дорівнювати (проект беззбитковий) або бути більшим за нуль (проект прибутковий). Як показав огляд літературних джерел для трактування значення IRR використовують розрахунок середньозваженої ціни капіталу (ресурсів) підприємства

 

де WACC – середньозважена ціна ресурсів підприємства;

            kJ – ціна j-го джерела ресурсів;

            dj – коефіцієнт вагомості j-го джерела ресурсів у загальній їх сумі.

            Одним з показників, який об’єктивно відображає ефективність реалізації інвестицій є показник адаптованого чистого приведеного до теперішньої вартості доходу [3, с. 244]:

 

де ANPV – показник адаптованого чистого приведеного до теперішньої вартості доходу;

 – заплановане самофінансування початкових інвестицій за проектом включаючи залучення засобів від сторонніх інвесторів пайовиків або акціонерів;

 – кредит, який планується отримати для покриття дефіциту у фінансуванні  стартових інвестицій;

 – обсяг витрат на фінансування інвестиційного проекту за рахунок власних і залучених джерел фінансування;

 – реформовані чисті грошові потоки від реалізації проекту, розраховані з урахуванням вартості обслуговування раніше взятих кредитів.

      Однією з основних переваг цього методу полягає у тому, що приведена вартість майбутніх надходжень визначається із врахуванням витрат на погашення залучених кредитів, що необхідні для реалізації інвестиційного проекту. Фактично, умовою прийнятності інвестиційного проекту є

Якщо браузер не показує формул!? Скачайте реферат:
Скачати реферат “Показники ефективності управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>