Природні монополії: механізм реалізації заходів удосконалення державного управління

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Природні монополії – механізм реалізації заходів удосконалення державного управління”

Узагальнивши позиції фахівців у сфері управління природними монополіями, а також провівши власні дослідження виявлено, що механізм реалізації заходів із удосконалення ДУРПМ слід формувати на засадах системного підходу. Тобто в процесі його побудови необхідно уточнити складові елементи механізму, а також взаємозв’язки між ними. У результаті проведених досліджень до елементів механізму реалізації заходів із удосконалення ДУРПМ віднесено:

·                   цілі удосконалення ДУРПМ;

·                   суб’єкти і об’єкти удосконалення ДУРПМ;

·                   методи удосконалення ДУРПМ;

·                   управлінські рішення щодо удосконалення ДУРПМ;

·                   комунікації та інформація щодо удосконалення ДУРПМ.

На рис. 3.3 показано взаємозв’язки між елементами механізму реалізації заходів із удосконалення ДУРПМ. Цілі удосконалення ДУРПМ є сукупністю довгострокових і поточних завдань, виконання яких націлене на розв’язання проблем ДУРПМ. Їх сутність була розкрита у параграфі 1.3. За результатами проведених досліджень у дисертації виділено довгострокові і поточні цілі удосконалення ДУРПМ (табл. 3.3).

Цілі є системо-утворюючим елементом механізму удосконалення ДУРПМ. Вони формуються суб’єктами ДУРПМ у результаті аналізу поточного стану об’єктів ДУРПМ та прогнозування змін факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, які діють на суб’єктів природних монополій.

Під впливом сформованих цілей та поточного рівня їх виконання приводиться у дію механізм удосконалення ДУРПМ. Ознаками дії (функціонування) механізму є факт формування органами державної влади рішень щодо удосконалення ДУРПМ.

Вони реалізовуються шляхом застосування конкретних методів удосконалення управління, контролювання процесу і наслідків реалізації ухвалених рішень, регулювання виявлених явищ і процесів тощо.

Таблиця 3.3

Довгострокові і поточні цілі удосконалення ДУРПМ

Довгострокові цілі

Поточні цілі

1. Формування дієвої системи контролю за цінами і якістю товарів (послуг).

2. Запровадження оптимальної методики ціноутворення на товари (послуги) природних монополістів.

3. Удосконалення планування показників розвитку природних монополій.

4. Реорганізування інфраструктури управління природних монополій.

5. Формування дієвої системи стимулювання природних монополій і їх керівників.

6. Формування диверсифікованої системи контролювання повноти і своєчасності виконання планів розвитку природних монополій.

7. Створення системи регулювання діяльності природних монополій за цільовими результатами.

8. Зміна організаційно-правової форми підприємств на акціонерну.

9. Запровадження ринкових відносин у галузі та обмеження прямого втручання держави в діяльність підприємств

10. Запровадження системи державного регулювання перетворення ринків, що перебувають у стані природної монополії

1. Встановлення залежності між собівартістю послуг, прибутком, ставкою податку з прибутку і коефіцієнтом отримання прибутку суб’єктами природних монополій.

2. Формування системи інформування громадськості про обсяг і якість надання послуг суб’єктами природних монополій, про підрозділи і окремих осіб, які відповідають за стан комунікацій із  надання послуг, про види відповідальності суб’єктів природних монополій за зобов’язання перед споживачами.

3. Створення представництв, спеціалізованих відділів в структурі органів державного управління на місцях і покладення на них функції консультування споживачів послуг природних монополій на предмет їх прав і обов’язків, а також представлення їх інтересів в судових органах.

4. Застосування на практиці системи стимулювання суб’єктів природних монополій до зниження собівартості послуг.

5. Підготовка Указів Президента України про створення Національних комісій на усіх ринках, де діють природні монополії;

внесення змін і доповнень у Господарський кодекс України, Закон України «Про антимонопольний комітет України» та Закон України «про природні монополії» на предмет узгодження формування і реалізації рішень у формі санкцій націлених проти суб’єктів, які порушили антимонопольне законодавство;

6. Внесення доповнень до правових актів, які регулюють діяльність природних монополій в Україні у формі додатків на предмет уточнення тих термінів і понять, які неоднозначно трактують органи державної влади з метою уникнення неоднозначного їх трактування у майбутньому.

7. Формування спільної для суб’єктів керуючої системи управління розвитком природних монополій інформаційної бази даних.

8. Застосування цільових угод у формуванні системи мотивування керівників підприємств, що є природними монополіями до покращання результатів діяльності.

 

Окрім цілей, системо утворюючим елементом удосконалення ДУРПМ є комунікації та інформація. На рис. 3.3 цей елемент позначено стрілками. Як відомо, комунікації поділяють [13, с. 17]:

·                   за напрямком (вертикальні низхідні, вертикальні висхідні, горизонтальні, діагональні);

·                   за відношенням до зовнішнього середовища (внутрішні, зовнішні вхідні, зовнішні вихідні, зовнішні наскрізні);

·                   за способом формування зворотного зв’язку (зустрічні, замкнуті);

·                   за ступенем формалізації (формальні жорсткі, формальні м’які, неформальні латентні, неформальні чисті);

·                   за рівнем захисту (відкриті, закриті, конфіденційні);

·                   за періодичністю (одноразові, періодичні, регулярні);

·                   за складністю (елементарні, комплексні, інтегруючі);

·                   за кількістю учасників (мінімальні, максимальні, фіксовані) тощо.

Від рівня диверсифікації комунікацій, а також від чіткості побудови комунікаційних систем залежить повнота, своєчасність і достовірність інформації, яку використовують суб’єкти управління. Показані на рис. 3.3 напрями руху інформації між складовими елементами механізму удосконалення ДУРПМ дозволяють розглядати механізм як динамічну систему, яка діє в результаті обміну інформацією між керуючою та керованою підсистемами ДУРПМ.

Специфічними елементами механізму є суб’єкти та об’єкти удосконалення ДУРПМ. До суб’єктів удосконалення ДУРПМ належать органи державного управління, а саме Кабінет Міністрів Україні, Національні комісії регулювання природних монополій, Антимонопольний комітет України, місцеві органи державної влади, окремі міністерства, суди, а також громадські організації, природні монополії. Своєю чергою, об’єктами удосконалення ДУРПМ є вищевказані органи державної влади, використовувані ними методи, а також процеси і явища на ринку суб’єктів природних монополій. Як бачимо, суб’єкти механізму значною мірою виступають його об’єктами. З огляду на це, очевидною є залежність дієвості механізму удосконалення ДУРПМ від бажання керівників органів державної влади і усвідомлення ними актуальності удосконалення ДУРПМ. З метою нівелювання впливу суб’єктивного фактору на дієвість механізму удосконалення ДУРПМ важливим є прийняття на рівні Уряду програми удосконалення ДУРПМ і налагодження постійного контролю за рівнем її виконання. Вимогами до цієї програми є конкретизація відповідальних за її виконання, термінів виконання програми, етапів її реалізації тощо.

Вище вказувалось, що однією з ознак удосконалення механізму удосконалення ДУРПМ є наявність факту формування і реалізації рішень на предмет удосконалення ДУРПМ. За дослідженнями Л.Мельника управлінське рішення є результатом і одночасно етапом управлінського процесу. Рішення є результатом, оскільки виникає внаслідок діяльності керівника щодо формування висновку про необхідність застосування або обмеження певних дій. Рішення є і етапом управлінського процесу, який випливає із взаємозв’язку між функціями менеджменту і є передумовою управлінських дій. Сутнісними характеристиками управлінського рішення є: рішення виникає внаслідок виникнення певної проблеми; ухвалення рішення зумовлює виникнення відповідального за його реалізацію; відповідальність за наслідки ухваленого рішення вимагає розгляду альтернатив варіантів розв’язання проблеми з метою вибору найкращого [81; 99; 127].

Метою формування управлінського рішення є санкціонування дій, націлених відносного конкретного об’єкта управління. Під санкціонуванням розуміємо вибір і забезпечення легітимності застосування конкретних методів впливу на об’єкт управління. Проведені дослідження показали, що управлінські рішення як елемент механізму удосконалення ДУРПМ слід класифікувати (рис. 3.4): за змістом (загальні (дозвольні); конкретні (інструктивні)), за характером (рішення щодо формування і затвердження планів; організаційні; мотиваційні; контролюючі і регулюючі рішення), за формою (усні; письмові).

Незалежно від змісту і форми рішення у кожному з них, як правило, здійснюється конкретизація методу чи групи методів для виконання певного завдання або забезпечується можливість самостійного вибору методів виконавцями рішень. Загальним (дозвольним) рішенням органів державної влади є, наприклад, Закон України «Про природні монополії», у якому конкретизовано функції Національної комісії із регулювання природних монополій і їх повноваження, але не зазначено методів якими Комісія повинна виконувати покладені на неї функції і повноваження. Своєю чергою, внутрішні рішення комісії у формі положень, інструкцій, методичних рекомендацій тощо є конкретними (інструктивними) рішеннями. Саме у них ретельно вказано, як, і якими методами Комісія повинна виконувати покладені на неї функції і використовувати надані повноваження.

Щодо рішень, які належать до наступної класифікаційної ознаки, то їх функцією є вибір способу досягнення цілей, конкретизація методів організування процесу їх досягнення, визначення методів впливу на виконавців рішення, конкретизація особливостей застосування методів контролювання процесу реалізації рішення, ідентифікування методів усунення виявлених відхилень фактичних параметрів підконтрольних об’єктів від очікуваних.

Як вже зазначалось, з позиції управлінських рішень, етапами управління є формування, вибір, ухвалення і реалізація рішення. З огляду на це, методи удосконалення ДУРПМ, у досліджуваному механізмі є зв’язковим елементом від наміру керівників ДУРПМ удосконалити ДКРПМ до реалізації конкретних заходів із виконання ухвалених рішень. На етапах формування, вибору і ухвалення рішень керівники декларують готовність удосконалити ДУРПМ, теоретичне знання способу виконати це завдання. Своєю чергою, на етапі реалізації рішення обрані методи удосконалення ДУРПМ застосовують на практиці.

У результаті проведених досліджень виділено принципи удосконалення ДУРПМ, а саме:

·                   системність (рішення, які стосуються удосконалення ДУРПМ повинні формуватись із врахуванням їх впливу на систему цілей державного управління, на усіх суб’єктів ДУРПМ. Дотримання на практиці цього принципу вимагає від керівників органів державного управління коректного формулювання управлінських рішень з позиції: діючого законодавства, особливостей взаємовідносин (субординації) підрозділів органів ДУРПМ і окремих посадових осіб, реалізовуваних державних концепцій розвитку тощо. Виявом системності є також визначеність етапів реалізації прийнятих рішень, а також матеріально-технічне, фінансове, інформаційне та інше забезпечення їх виконання);

·                   конкретність (рішення щодо удосконалення ДУРПМ вимагають чіткості постановки завдань перед виконавцями рішень, встановлення відповідальних за реалізацію рішень, обумовлення у наказі, постанові, директиві чи іншому документі термінів виконання рішення і виду відповідальності за їх повне або часткове невиконання у встановлені терміни. У цілому, дотримання на практиці принципу конкретності вимагає від керівників органів ДУРПМ документального оформлення рішень і високого рівня формалізації їх формування, доведення до підлеглих і реалізації);

·                   регулярність (рішення щодо удосконалення ДУРПМ повинні формуватись на основі результатів моніторингу рівня розвитку природних монополій і проблем державного управління ними. З огляду на те, що в будь-якій системі управління  ключову роль відіграє суб’єктивний фактор, то процес виникнення невідповідності фактично досягнутих показників розвитку природних монополій очікуваним є безперервним. Тому, потреба ухвалювати рішення щодо удосконалення ДУРПМ виникає щоразу як тільки виявлено відхилення і проблеми. Дотримання на практиці принципу регулярності в удосконаленні ДУРПМ є передумовою нагромадження управлінської інформації у формі управлінського досвіду, механізмів розв’язання конкретних проблем, що сприятиме економії часу і раціональності дій керівників органів державного управління при формуванні, виборі, ухваленні і реалізації управлінських рішень);

·                   відповідність інтересам споживачів товарів (послуг) суб’єктів природних монополій (оскільки держава визнає статус суб’єктів природних монополій і надає їм певні привілеї задля задоволення інтересів споживачів у товарах (послугах) за суспільно-прийнятними цінами, то формування рішень, що націлені на удосконалення ДУРПМ має відбуватись у напрямі відстоювання інтересів споживачів товарів (послуг) суб’єктів природних монополій. Тобто, рішення повинні націлюватись не лише на покращання показників економічного розвитку суб’єктів природних монополій, але і на  підвищення якості послуг, їх вартості, на механізми захисту споживачів тощо);

економічна ефективність (економічні і соціальні ефекти від заходів із удосконалення ДУРПМ повинні перевищувати витрати коштів на їх формування і реалізацію. Рішення щодо удосконалення  ДУРПМ значною мірою саме призначені для того, щоб знизити вартість надання послуг суб’єктами природних монополій і підвищити їх якість).

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Природні монополії – механізм реалізації заходів удосконалення державного управління”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>