Природні монополії: підсумки державного управління за роки незалежності

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Природні монополіїі – підсумки державного управління розвитком”

1. Ефективність державного управління розвитком природних монополій слід здійснювати з позиції: відгуків споживачів товарів (послуг) підприємств-природних монополістів; результатів діяльності природних монополістів; дієвості органів державної влади щодо впливу на розвиток природних монополій.

Станом на 1 січня 2006р. в Україні нараховувалось 9 загальнодержавних та понад 2300 регіональних і локальних ринків природних монополій. Протягом 2000-2005 рр. мало місце понад 7800 порушень антимонопольного законодавства, з них близько половина вчинено суб’єктами природних монополій. Сума безпосередньої шкоди (збитків), які були завдані чи могли бути завдані юридичним та фізичним особам, лише виявленими і припиненими порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції склала понад 690 млн. грн. Розмір перерахунків суб’єктів природних монополій підприємств тепло- та водопостачання зі споживачами за ненадані або надані не в повному обсязі послуги за 2001-2005 рр. склав 1 мільярд 825 млн. грн., в тому числі за опалювальний сезон протягом 2004-2005 рр. – 329,121 млн. грн. Серед підприємств низки галузей, які складають значну частку національної економіки України, питома вага тих, хто оцінює завищені тарифи природних монополій як негативний фактор, у 2005 році перевищила 30%. За останні 15 років в житлово-комунальному господарстві зведено до мінімуму проведення планових капітальних ремонтів та часткової заміни транспортних мереж, що відпрацювали нормативно-визначений термін. Останніми роками капітальний ремонт практично не здійснювався, на технічне обслуговування витрачалося 5-10% загальних витрат коштів замість необхідних 30 – 35%, проте витрати на аварійний ремонт складали 30 – 40% сукупних витрат на обслуговування транспортних мереж замість звичайних 10%. Протягом 2004-2005 рр. рівень зносу основних засобів в Україні досяг свого критичного рівня – близько 50%. Найбільш зношеними були основні засоби підприємств з виробництва та  розподілення електроенергії, газу та води – близько 65%. При цьому моральна застарілість техніки та технологій у багатьох галузях, зокрема у житлово-комунальному господарстві, енергетиці та транспорті, склала близько 90%. У результаті аналізу показників діяльності Укрзалізниці і підприємств сфери зв’язку виявлено, що у результаті зростання індексів тарифів у сфері залізничних перевезень фінансові результати Укрзалізниці погіршувались, а у сфері зв’язку в результаті утримання тарифів на практично однаковому рівні фінансові результати покращуються.

         Метою аналізування показників, які характеризують ефективність державного управління розвитком природних монополій, є виявити і констатувати фактичний рівень ефективності державного управління та ідентифікувати фактори, які на нього впливають. У відповідності до цих завдань у результаті проведених досліджень доходимо таких висновків: держава як суб’єкт управління діяльністю природних монополій бере участь у формуванні і затвердженні тарифів на послуги, що надаються природними монополіями, але не реалізовує заходів на підвищення якості їх надання, а також не володіє системою моніторингу процесу формування і використання ресурсів природних монополістів. Тобто, органи державної влади лише частково реалізовують функції управління діяльністю природними монополіями, що зумовлює низьку ефективність управління.

2. Огляд літературних джерел, ознайомлення із матеріалами органів державного управління розвитком природних монополій і власні дослідження показали, що факторами, які суттєво впливають на ефективність державного управління розвитком природних монополій, є: 1) діюче законодавче забезпечення легітимності дій органів державної влади відносно застосування методів впливу на суб’єктів, які є природними монополістами; 2) терміни реалізації рішень органів державного управління розвитком природних монополій; 3) характер зворотного зв’язку про стан і результативність застосування органами державного управління регулюючих рішень, що спрямовані на суб’єктів, які є природними монополістами; 4) рівень системності в державному управлінні розвитком природних монополій; 5) наявність і дієвість громадського контролю за роллю держави в управлінні природними монополіями; 6) професійність керівників органів державного управління розвитком природних монополій; 7) стан економічної і політичної кон’юнктури в країні тощо.

3. З метою розроблення рекомендацій щодо удосконалення державного управління розвитком природних монополій протягом 2005-2006рр. проводилось експертне дослідження факторів, які впливають на ефективність державного управління розвитком природних монополій. Необхідність проведення експертного дослідження пов’язано з тим, що інші джерела інформації, на підставі якої можна було б оцінити ці фактори, відсутні. Проведене експертне дослідження було колективним (груповим). Підбір експертів здійснювався, виходячи із певних критеріїв. Так, експертами могли виступати особи, які не менше п’яти останніх років працюють чи працювали на керівних посадах в організаціях, що є природними монополіями, та особи, які працюють чи працювали в органах державного управління діяльністю природних монополій. З числа 106 можливих експертів було сформовано робочу групу шляхом визначення кількості членів групи та оцінювання їх компетентності. Робочу групу сформовано на основі аналізу відповідності експертів встановленим нами критеріям, а також із врахуванням їх бажання брати участь у експертному дослідженні. Обсяг простої безповторної вибірки з ймовірністю 0,990 та граничною похибкою частки не більше 10%, як виявлено в результаті проведених розрахунків, повинна становити 66 чол. Оцінка показників порівняльної важливості факторів свідчить про те, що група експертів віддала перевагу, в основному, першому, четвертому та третьому факторам і менш схильна вважати доцільними другий, п’ятий, шостий і сьомий фактори. Як показує величина розмаху, при оцінці всіх факторів спостерігається значний розмах у відповідях експертів. За значеннями показника активності експертів можна судити про те, що всі фактори є достатньо обґрунтованими, оскільки, за виключенням третього фактору, всі експерти дали оцінку запропонованим факторам. Це може свідчити також про достатньо високу компетентність експертів. Показники частоти максимально можливих оцінок свідчить про те, що всім запропонованим факторам експерти призначали 100 – бальну оцінку, особливо першому фактору.

         Наступним етапом експертного дослідження було оцінювання ступеня узгодженості думок експертів. Для виконання цього завдання найбільш часто використовують коефіцієнт конкордації.        Розрахунок коефіцієнта конкордації передбачає виявлення груп зв’язаних рангів, а також підрахунку кількості зв’язаних рангів у кожній групі. Використовуючи результати групування рангів, а також провівши проміжні розрахунки нами розраховано коефіцієнт конкордації. Його значення становить 0,989, що засвідчує досить високий рівень узгодженості думок експертів. Статистичну істотність коефіцієнта конкордації перевіряють за критерієм Персона. Значення цього показника, у нашому випадку, становить 391,76.

         Результати вищенаведених розрахунків засвідчують досить високий ступінь узгодженості думок експертів. Це дозволяє стверджувати, що експертна група була сформованою з фахівців у сфері державного управління розвитком природних монополій, а також про адекватність присвоєних ними оцінок досліджуваним факторам.

         Інформацію про сутність і вагомість факторів, що впливають на ефективність державного управління розвитком природних монополій, доцільно використовувати при виділенні напрямів та заходів із удосконалення ДУРПМ. Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що підвищення рівня формалізації процесу формування управлінських рішень, зокрема врахування різноманітних факторів при виборі оптимального рішення органами державного управління, здатна суттєво знизити ризик формування і реалізації нераціональних управлінських рішень щодо удосконалення ДУРПМ.

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Природні монополіїі – підсумки державного управління розвитком”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>