Проблеми управління інвестиційною діяльністю підприємства

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Проблеми управління інвестиційною діяльністю”

Більшість проблем управління інвестиційною діяльністю підприємства виникають в процесі її активізування. Активізування, як правило, досягається за допомогою росту обсягів інвестиційних ресурсів і ефективного їх використання у реальному або фінансовому секторі економіки, його пріоритетних та стратегічних галузях. Інвестиції сприяють запровадженню у виробництво новітніх технологій, створенню конкурентноздатної продукції і формуванню виробничого потенціалу на новій науково-технічній основі, що забезпечує конкурентоспроможність суб’єктів інвестування.

Огляд та аналіз періодичних видань на інвестиційну тематику, а також навчально-методичної та монографічної літератури показав, що більшість праць більшою чи меншою мірою розкривають сутність проблем, що пов’язані із залученням інвестицій у економіку України і їх ефективним використанням. При цьому чітко прослідковується поділ проблем на такі групи: глобальні, регіональні, національні, місцеві.

Глобальні проблеми виникають внаслідок різких коливань цін на міжнародних валютних, фондових, товарних ринках, а також внаслідок переходу економіки провідних країн світу у фазу спадання ділової активності. До того ж, проблеми глобального характеру на інвестиційному ринку можуть виникати під впливом різного роду форс-мажорних подій, наприклад, внаслідок крупних епідемій, стихійних лих тощо. Наприклад, Туреччина – країна, яка спеціалізується на наданні туристичних послуг, залучає інвестиційні ресурси в основному у курортний бізнес в інфраструктуру розваг. Під впливом подій у 2003 р. навколо військового конфлікту Іраку і США, у якому не пряму участь брала Туреччина виникала небезпека поширення військових дій на територію Туреччини. У разі реалізації цього експорт капіталу у Туреччину з інших країн було б припинено. До того ж, на фондових ринках суттєво б знизились ціни на акції корпорацій, які є власниками курортно-туристичного бізнесу у Туреччині.

Окрім названих чинників, проблеми глобального характеру можуть виникати внаслідок діяльності або бездіяльності спеціалізованих міжнародних організацій. Так, за дослідженнями Дж.Сороса МВФ тепер переживає власну кризу, він не здатен боротися з глобальними фінансовими кризами. Довіра з боку ринку була важливою передумовою його колишніх успіхів, тепер же він її втратив. До того ж, його ресурси вичерпалися. У результаті відмови Конгресу США  надати Фондові додаткові грошові кошти значно зменшилася його здатність справлятися з проблемами, що виникають. Сьогодні вважається, що МВФ повинен забезпечувати суб’єктів міжнародного фінансового ринку абсолютно точною інформацією про кон’юнктуру, і врегулювання відбуватимуться автоматично. Головним завданням Фонду э зробити доступною потрібну інформацію і уникати будь-якого втручання у ринковий механізм [159, с. 167].

Проблеми регіонального характеру значною мірою є наслідком особливостей географічного розташування регіону і рівня його економічного розвитку. Як відомо, інвестиційний клімат на різних рівнях формується під впливом дії економічних, правових, соціальних, політичних факторів. При цьому географічні і демографічні умови країни, регіону тощо є об’єктами, які аналізуються в руслі економічних і соціальних факторів. Віддаленість регіону і низький рівень його розвитку може зумовити труднощі комунікаційного характеру у розрізі руху інформаційних і транспортних потоків. В.Колесов і М.Осьмова дослідили особливості формування різного роду економічних об’єднань. Вони дійшли висновку, що більшість економічних організацій сформовано за регіональною ознакою. До таких організацій належать Європейський Союз (ЄС), Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), Латиноамериканська інтеграційна асоціація (ЛАІА), Центральноамериканський спільний ринок (ЦАСР), Спільний ринок країн Південного корпусу (МЕРКОСУР), Карибське співтовариство (КАРІКОМ), Економічне співтовариство держав Західної Африки (ЕКОЗАС), Південноафриканське співтовариство розвитку (САДК), Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), Азіатсько-Тихоокеанське економічне співтовариство (АТЕС) тощо. Загалом станом на 2000 р. за даними МБРР у світі налічувалось 23 міжнародних економічних організацій інтеграційного типу. Інтеграційні об’єднання характеризуються територіальною близькістю і побіжністю економічного і соціального розвитку, наявністю спільних культурно-історичних традицій і типів суспільств, а також спільних політичних цілей і завдань [92, с. 96-13]. Виходячи із сказаного об’єднання регіонального характеру як стимулюють інвестиційні процеси у країнах учасниках, так і породжують проблеми активізування інвестиційної діяльності. Умови ввозу і вивозу капіталу, тенденції на інвестиційному ринку є спільними для країн учасників, тому держави, які входять у регіональні об’єднання не мають можливості ухвалити рішення щодо встановлення певних стимулів щодо активізування інвестиційної діяльності або запровадити обмеження щодо усунення причин кризових явищ, тенденцій. Прояв такої ініціативи  може зумовити перегляд статусу країни учасника в об’єднанні.

В окрему групу слід виділити проблеми, які виникають на національному рівні. Вони можуть носити як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. У трьохтомнику економічної енциклопедії виділено кілька груп чинників, які стримують активізування інвестиційної діяльності в Україні, зокрема, нестабільність законодавства з регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями; відсутність ефективної системи оподаткування; недосконалість земельного законодавства; недосконалість механізму участі іноземних інвесторів у процесі приватизації; непродумана амортизаційна політика; нераціональна діяльність банківської системи; відносно невисокі темпи інфляції за одночасно високих відсоткових ставок; відсутність дієвих стимулів до праці; відсутність національної державної кредитно-інвестиційної компанії, яка б здійснювала всебічний аналіз інвестиційних пріоритетів з їх техніко-економічним обґрунтуванням та контроль за наданням пільг інвесторам, особливо при здійсненні ними інвестицій в сучасні ресурсо-, енерго- і працезберігаючі технології та ін.; значна корумпованість державних чиновників [54, с.636-640].

Проблеми правового характеру є одними з найважливіших, вони полягають у [84, с. 43–52.; 87, с. 142-144.]: розпорошеності інвестиційного законодавства. Аналіз правової бази показав, що в Україні станом на 1 червня 2002 р. фактично видано 890 правових актів (закони, кодекси, постанови, договори, розпорядження, постанови, декрети, положення, інструкції тощо), які прямо або опосередковано регламентують інвестиційну діяльність, з них більше 90% є діючими; а також у невідповідності положень правових актів одні одним, а також окремих положень національного законодавства принципам і нормам міжнародного права, через нечіткість визначення національних пріоритетів.

Слід наголосити також на недосконалості правового регулювання створення і ліквідації об’єднань підприємств та їх інвестиційної діяльності. За дослідженнями А.Бажанової правова база для об’єднань в Україні є достатньо розробленою як на загальному, так і на спеціальному рівнях. Загалом в Україні ухвалено майже 400 правових актів, які прямо регламентують діяльність об’єднань, більшість з них ухвалені протягом 1991-2000 рр. Проте вже протягом 2000-2003 рр. з’явилось понад 100 нових правових актів серед яких закони, укази, постанови, накази, розпорядження, листи. Основна частка цих документів носить цільовий характер і стосується регулювання окремих об’єднань національного, регіонального, місцевого або галузевого характеру. Основним недоліком правового забезпечення діяльності об’єднань в Україні є те, що законодавчо не встановлено механізму надання об’єднанням пільг щодо експорту та імпорту продукції, застосування особливого режиму оподаткування об’єднань за результати їх інвестиційної діяльності. Фактично, ці питання вирішуються в індивідуальному порядку і носять тимчасовий характер [10].

На рівні підприємства джерелами виникнення проблем активізування інвестиційної діяльності є зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства. Так, зовнішнє середовище формується під впливом загальносвітових тенденцій, під дією факторів регіонального характеру. Проте, найбільшою мірою підприємство зазнає впливу факторів, що діють на національному рівні. До них належать кліматичні і демографічні умови, розташування країни, політичний устрій, особливості державного регулювання інвестиційної діяльності, рівень правового забезпечення інвестиційної діяльності, рівень конкуренції та розвитку інфраструктури тощо. Внутрішнє середовище підприємств також формується під впливом дії факторів об’єктивного і суб’єктивного характеру. Проблеми активізування інвестиційної діяльності підприємства внаслідок дії факторів внутрішнього походження як правило виникають внаслідок неефективного управління підприємством. Тобто одним із завдань даного дослідження є виявити причини неефективного управління підприємством, що гальмують активізування його інвестиційної діяльності і розробити механізми їх усунення. Приклад аналізу та оцінювання інвестиційної привабливості підприємства, у процесі якого виявляються проблеми управління інвестиційною діяльністю, наведено у додатку В.

Браузер не показує рисунків або формул?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Проблеми управління інвестиційною діяльністю”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>