Проблеми внутрішнього характеру управлінського консультування

Скачати реферат “Внутрішні проблеми управлінського консультування”

Консультаційна діяльність консалтингових організацій супроводжується виникненням різного роду проблем. Джерелами їх виникнення є внутрішнє або зовнішнє середовище організації. Від того наскільки швидко і ефективно керівництво консалтингової організації здатне виявляти і розв’язувати ці проблеми залежить результативність функціонування організації. У цій темі розглянемо типові проблеми управлінського консультування і найбільш поширені шляхи їх розв‘язання.

Найбільш типовими внутрішніми проблемами консалтингових організацій є:

·        некомпетентність консультантів (ознайомлення із працями вітчизняних і зарубіжних економістів дозволяє стверджувати, що більшість проблем в управлінні організаціями виникають в результаті суб’єктивних причин. Некомпетентність працівників, зокрема керівників різного рівня, їх особисті якості, ставлення до процесів і явищ в організації зумовлює виникнення економічних, соціальних, технічних та інших проблем, прямо впливає на вибір способу розв’язання проблем і ефективність його застосування. Кількісний і якісний склад персоналу, система підбору, атестації і перепідготовки кадрів є фактором, дія якого визначає характер дії усіх інших чинників, що впливають на управлінський процес, зокрема у консалтинговій організації);

·        незацікавленість консультантів у результатах діяльності консалтингової організації (cучасний етап розвитку консалтингу вимагає якісних змін в системі управління. Особливу роль в менеджменті відіграє система мотивування, яку доцільно орієнтувати на збільшення доходів кращих (результативніших) працівників. Разом з тим, в процесі мотивування можливе зменшення доходів тих працівників, трудова віддача яких менша. Ефективна діяльність працівників вимагає не тільки високої матеріальної винагороди, але і відповідного морального заохочення. Зростаючі обсяги матеріальних і духовних благ суттєво модифікують структуру споживання працівника, що, в свою чергу, повинно відображатися на принципах його мотивування і виробничо-господарської поведінки. Проблеми мотивування, як важливого напрямку формування системи управління підприємством, постійно привертають увагу вчених економістів. Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в теорії і практиці мотиваційної діяльності, є низка питань, які залишаються постійним об'єктом дискусій. Вимагають дослідження і подальшого розвитку підходи до розв'язання завдань мотивування, розробки рекомендацій у сфері залучення працівників до участі в прибутках, індивідуального винагородження, винагородження заслуг та ефективності діяльності на засадах врахування різноманітних мотиваційних факторів, розробки політики винагород тощо. В умовах конкуренції, виходу підприємств на зовнішні ринки, використання мобільних систем менеджменту керівник повинен враховувати інтереси різних груп працівників і цілеспрямовано впливати на ефективність їх роботи. При цьому мотивування є інструментом управління діяльністю працівників, важливим аспектом ефективного менеджменту в консалтингових організаціях [1]);

·        несприятливий психологічний клімат у консалтинговій організації (однією з проблем управління консалтинговою організацією є ймовірність погіршення соціально-психологічного клімату в організації. За дослідженнями М.Мескона, М.Альберта і Ф.Хедоурі “… керівництво не повинно перевантажувати підлеглих багаточисельними формами контролю, інакше це буде поглинати всю їхню увагу і призведе до повного безпорядку і краху…  керівники-контролери не повинні перевіряти роботу частіше і ретельніше, ніж це необхідно, оскільки це із зрозумілих причин може просто дратувати…” [2, с.409]. З приводу цієї проблеми автори також зазначають, що працівники зазвичай знають, що конкретно перевіряється і коли. З огляду на це завжди підконтрольному об’єкту приділяють більше уваги, працюють на виконання конкретних показників особливо в момент перевірки. Це призводить до того, що працівники турбуються про те, щоб добре виглядати при контролюванні, а не про досягнення цілей організації [2, с.407]. Таким чином, виникає проблема об’єктивності інформації, яку одержано в процесі перевірки. З одного боку вона може бути наслідком не усвідомлення працівниками підприємства власної зацікавленості у результатах досягнення його цілей, з іншого – не фаховістю і недисциплінованістю контролюючих-керівників. Огляд літературних джерел і ознайомлення із матеріалами діючих підприємств показав, що умовами покращання соціально-психологічного клімату в організації і підвищення об’єктивності результатів перевірки при застосуванні контрольних заходів є: проведення роз’яснювальної роботи між працівниками підприємства про необхідність досягнення необхідних значень показників економічного розвитку і важливість дотримання встановлених стандартів і процедур; організація публічного звітування керівників різного рівня про результати діяльності за повний період, оголошення планів на майбутнє і обґрунтувань щодо необхідності їх виконання; формування системи публічної та індивідуальної нагороди за дотримання виконання планів, стандартів, процедур; доведення до працівників видів і змісту санкцій за порушення, виявлені під час контролювання відхилень фактичних значень показників економічного розвитку від очікуваних);

·        неефективний розподіл функцій працівників консалтингової організації (нераціональні організаційні структури управління характеризуються невідповідністю потребам організації. Причинами цього можуть бути: відсутність необхідних посад і підрозділів; наявність зайвих посад і підрозділів; неефективність побудови комунікацій між керівниками різних рівнів тощо. Вказані причини зумовлюють дублювання функцій, перенавантаження окремих посадових осіб покладеними на них функціями, невпорядкованість інформаційних потоків, надмірний рівень бюрократизму тощо. Розв’язання вказаних проблем, зокрема дублювання функцій працівників консалтингових організацій здійснюють за допомогою реалізації організаційних змін);

неефективна інформаційна технологія використовувана консалтинговою організацією (важливим фактором впливу на рівень ефективності діяльності консалтингових організацій є використовувана інформаційна технологія. Як відомо, інформаційні технології поділяють на ручні, автоматизовані і комбіновані. На більшості підприємств використовуються комбіновані інформаційні технології – (сукупність етапів збору, обробки і використання інформації із частковим застосуванням технічних засобів і програмних продуктів). Рівень автоматизації управлінських процесів визначає швидкість їх реалізації, відповідальність осіб, які ухвалюють управлінські рішення тощо. Слід зауважити, що незалежно від виду застосовуваної інформаційної технології її успішність залежить від ретельності виконання завдань на етапах збору, обробки і використання інформації. З метою забезпечення позитивного впливу інформаційної технології на рівень ефективності реалізації досліджуваних функцій необхідно: побудувати чітку класифікацію управлінської інформації і виділити ознаки, за якими інформація може бути віднесеною до конкретної класифікаційної групи; визначити джерела і методи отримання інформації в процесі реалізації функцій управління; визначити зміст і етапи аналізу інформації; сформувати принципи використання управлінської інформації і розробити механізми їх практичної реалізації).

Скачати реферат “Внутрішні проблеми управлінського консультування”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>