Ухвалення управлінських рішень щодо фінансування інвестиційних проектів об’єднаннями підприємств

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Управлінські рішення щодо фінансування інвестиційних проектів обєднаннями підприємств”

Об’єднання й окремі його учасники реалізовують інвестиційну діяльність з метою отримання прибутку. Інвестиційні проекти на рівні об’єднання підприємств дозволяють отримати ефект, рівень якого є значно вищим за проектами, які реалізовуються окремими учасниками об’єднання.

Запорукою ефективного інвестування є вибір найкращого варіанту використання обмежених інвестиційних ресурсів. Залучення зовнішніх, відносно об’єднання, джерел фінансування зумовлює додаткові витрати на їх обслуговування, а отже, означає зменшення ефективності інвестицій. Використання ж виключно власних коштів, суттєво обмежує розвиток діяльності як об’єднання загалом, так і окремих його учасників. Рівень ефективності інвестиційних проектів значною мірою залежить від вартості інвестиційних ресурсів і можливого терміну їх використання. Фактор часу відіграє особливу роль у процесі інвестування, оскільки відтермінування реалізації інвестиційного проекту, яке може бути наслідком пошуком фінансових ресурсів, може призвести до появи збитків (втраченої вигоди).

Одними з найважливіших функцій керівництва об’єднання підприємств є розподіл (акумулювання) і перерозподіл (використання) фінансових ресурсів. Перша з названих функцій передбачає створення централізованого фонду для фінансування інвестиційних проектів. Джерелами надходження коштів до фонду можуть бути відрахування частини прибутку учасників об’єднання, а також внески грошових коштів від реалізації випущених цінних паперів об’єднанням підприємств. Реалізація другої функції зводиться до ухвалення рішень щодо цільового використання коштів фонду.

У дисертації запропоновано методику ухвалення управлінських рішень щодо фінансування інвестиційних проектів, які реалізовують учасники об’єднання підприємств. Вона базується на розрахунку ефекту, який виникають внаслідок використання коштів фонду. Базовим критерієм ефективності ухвалених рішень є мінімізація часового періоду, який необхідний для акумулювання інвестиційний ресурсів і започаткування інвестиційного проекту.

При цьому розглядається два джерела фінансування інвестиційного проекту: прибуток підприємства, на базі якого реалізовуватиметься інвестиційний проект і прибуток інших учасників об’єднання підприємств.

Як бачимо, з графіку, започаткування інвестиційного проекту вимагає інвестиційних ресурсів у обсязі Кі. Підприємство, на базі якого реалізовуватиметься інвестиційний проект може акумулювати такий обсяг інвестицій за рахунок отримання прибутку (Р2) протягом періоду Т1. У разі використання підприємством власного прибутку (Р1) і коштів фонду фінансування інвестиційних проектів, який формується з прибутку інших учасників об’єднання підприємств (Р3), термін на акумулювання необхідних ресурсів можна зменшити до Т2. на величину Т1-2.

Таким чином, величина прибутку (Р4), яка використовуватиметься на фінансування інвестиційного проекту можна виразити як суму (Р1) і (Р3)

Р4 = Р1 + Р3,                                              (3.1)

Як показав огляд літературних та інших джерел в об’єднаннях підприємств здебільшого паралельно започатковуються кілька інвестиційних проектів, тому актуальним завданням є вибрати найбільш пріоритетні напрямки використання коштів фонду фінансування інвестиційних проектів. Ознайомлення з матеріалами діючих об’єднань підприємств а також опитування керівників підприємств-учасників об’єднання, показав, що пріоритетність розподілу ресурсів здебільшого визначається характером інвестиційного проекту. Проте, як показали проведені дослідження, такий підхід призводить до нераціонального використання наявного фінансового потенціалу об’єднань підприємств. Так, кошти фонду не завжди використовуються за призначенням. Підприємства-учасники, що реалізовують інвестиційні проекти, які не вважається керівництвом об’єднання пріоритетними матимуть додаткові витрати на залучення зовнішніх джерел фінансування. Як результат, зросте вартість проектів, відтягнеться в часі термін їх започаткування, зросте термін окупності проектів, знизиться величина прибутку підприємств у ціні продукції. Своєю чергою кошти об’єднання, які б могли бути використаними для фінансування інвестиційного проекту використовуються для поточних розрахунків або для інших цілей.

Для уникнення цих проблем у роботі запропоновано розподіляти кошти фонду фінансування інвестиційних проектів між усіма підприємствами, які започатковують пріоритетні для об’єднання підприємств у певній послідовності. При цьому черговість фінансування необхідно формувати як за рівнем пріоритетності проектів, так і за рівнем прибутковості підприємств-учасників. Як відомо, одним з найбільш узагальнюючих показників прибутковості підприємства є рентабельність власного капіталу. Цей показник розраховується як співвідношення прибутку підприємства до його власного капіталу

R = (P / К) 100%,                                               (3.2)

де R – рентабельність власного капіталу підприємства, %;

Р – прибуток підприємства, тис.грн.;

К – власний капітал підприємства.

У тому випадку, якщо рівень рентабельності у кількох підприємств, які претендують на кошти фонду однаковий, то при розподілі ресурсів доцільно враховувати тільки рівень пріоритетності інвестиційних проектів.

Одним з ключових елементів розробленої методики є визначення ефекту, який виникає у результаті фінансування об’єднанням підприємств інвестиційних проектів, що реалізують учасники. Як показали проведені дослідження його характеризує:

·        скорочення середніх витрат часу на реалізацію інвестиційних проектів учасниками об’єднання підприємств;

·        ріст середнього обсягу прибутку підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів за рахунок внутрішніх джерел фінансування об’єднання підприємств.

Визначення цього ефекту передбачає розрахунок:

1)      економії витрат часу на акумулювання коштів необхідних для реалізації інвестиційних проектів кожним підприємством;

2)      економії витрат коштів необхідних для реалізації інвестиційних проектів кожним підприємством;

3)      приріст величини прибутку підприємств у результаті реалізації проекту за рахунок використання коштів фонду;

4)      середнього рівня економії витрат часу на акумулювання коштів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах об’єднання підприємств;

5)      середнього рівня приросту прибутку підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів у межах об’єднання підприємств;

6)      порівняння середнього рівня витрат часу і приросту обсягу прибутку із рівнем цих показників на підприємствах учасниках об’єднання, які не використовують для фінансування інвестиційних проектів коштів фонду.

Економію витрат часу на акумулювання коштів, які необхідні для реалізації інвестиційного проекту кожного підприємства (DТ) можна розрахувати як різницю між витратами часу на реалізацію проекту без використання коштів фонду і витратами часу, які необхідні для започаткування проекту за рахунок коштів фонду

DТ = Т1 – Т2,                                            (3.3)

де Т1 – витрати часу на реалізацію проекту без використання коштів фонду;

    Т2 – витрати часу, які необхідні для започаткування проекту за рахунок коштів фонду.

         За формулою (3.4) доцільно розраховувати економію витрат коштів необхідних для реалізації інвестиційних проектів кожним підприємством

DВ = В1 – В2,                                            (3.4)

де В1 – обсяг витрат на реалізацію проекту без використання коштів фонду, тис.грн.;

    В2 – обсяг витрати, які виникають в процесі започаткування проекту за рахунок коштів фонду, тис.грн.

Приріст величини прибутку підприємств у результаті реалізації проекту за рахунок використання коштів фонду можна розрахувати як суму прибутку за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства

DР =            –                                                      (3.5)

де  DР – приріст величини прибутку підприємств у результаті реалізації проекту за рахунок використання коштів фонду, тис.грн.;

      Р2j – сума прибутку за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства, яку підприємство отримує в результаті фінансування проекту за рахунок коштів фонду, тис.грн.;

      Р1j – сума прибутку за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю підприємства, яку підприємство отримало б в результаті відсутності фінансування проекту за рахунок коштів фонду, тис.грн.

Наступний етап вимагає розрахунку середнього рівня економії витрат часу на акумулювання коштів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах об’єднання підприємств. Для цього необхідно використати формулу (3.6)

`Т =                                                          (3.6)

де`Т – середній рівня економії витрат часу на акумулювання коштів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів у межах об’єднання підприємств;

      DТn – економія витрат часу на акумулювання коштів, необхідних для реалізації інвестиційних проектів кожним n-ним підприємством;

N – кількість підприємств, які започатковують інвестиційні проекти.

Середній рівень приросту прибутку підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів у межах об’єднання підприємств можна розрахувати за формулою (3.7)

`Р =                                                          (3.7)

де `Р – середня величина прибутку підприємств у результаті реалізації проекту за рахунок використання коштів фонду, тис.грн.;

      DРn – приріст величини прибутку кожного n – ного підприємства у результаті реалізації проекту за рахунок використання коштів фонду, тис.грн.;

N – кількість підприємств, які започатковують інвестиційні проекти.

    За результатами проведених розрахунків можна порівняти середній рівень витрат часу і приросту обсягу прибутку на підприємствах, які використовують фінансові кошти фонду із значеннями цих показників на підприємствах-учасниках об’єднання, які не отримують такого фінансування. У тому випадку, якщо аналіз показав, що умови `Т < Ті й `Р > Рі, то не виконані, то керівництво об’єднання підприємств повинно шукати резерви покращання ефективності використання коштів фонду фінансування інвестиційних проектів, які реалізовують учасники об’єднання підприємств.

Розрахуємо ефективність реалізації інвестиційних проектів, які реалізовуються у корпорації “Карпатбуд” за розробленою методикою. До складу корпорації входять п’ять підприємств: ВАТ “Прикарпатбуд”, ДП “Карпатбуд”, ТзОВ “Карпатбудстиль”, ТзОВ “Карпатбудсервіс”, ТзОВ “К.Л. – Буд”. У табл. 3.1 наведено: обсяг інвестиційних ресурсів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів цими підприємствами; обсяг власних коштів, які є у наявності в підприємств, і які можна використати для фінансування проекту; а також періоди часу, протягом яких ці підприємства зможуть акумулювати власний капітал[1], розмір якого достатній для реалізації інвестиційних проектів.

Таблиця 3.1

Розрахункова величина коштів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів підприємствами корпорації “Карпатбуд”

Назви підприємств

Обсяг інвестиційних ресурсів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів, тис.грн.

Обсяг власних коштів, які є у наявності в підприємств, і які можна використати для фінансування проекту, тис.грн.

Періоди часу, протягом яких ці підприємства зможуть акуму-лювати власний капітал, місяці

ВАТ “Прикарпатбуд”

518

220

2

ДП “Карпатбуд”

235

182

3

ТзОВ “Карпатбудстиль”

420

314

5

ТзОВ“Карпатбудсервіс”

248

136

2

ТзОВ “К.Л. – Буд”

186

77

4

 

Як бачимо, з даних табл. 3.1 підприємствам корпорації “Карпатбуд” не вистарчає власних коштів для фінансування інвестиційних проектів. Період для нагромадження необхідних інвестиційних ресурсів коливається від двох до п’яти місяців, тобто в середньому становить 3,2 місяця.

У табл. 3.2 наведено розмір інвестиційних ресурсів, яких немає в наявності у підприємств, рівень витрат, які виникнуть у разі отримання банківських кредитів для фінансування інвестиційних проектів, а також наведено інформацію щодо витрат часу, які можуть мати місце для залучення підприємствами банківських кредитів.

Таблиця 3.2

Розрахункова величина витрат часу і коштів на часткове фінансування проектів корпорації “Карпатбуд” банківськими установами

Назви підприємств

Розмір інвестиційних ресурсів, яких немає в наявності у підприємств. тис.грн.

Рівень витрат, які виникнуть у разі отримання банківських кредитів, %

Витрат часу, які можуть мати місце для залучення підприємствами банківських кредитів, місяці

ВАТ “Прикарпатбуд”

298

45

1

ДП “Карпатбуд”

53

34

2

ТзОВ “Карпатбудстиль”

106

42

1,5

ТзОВ“Карпатбудсервіс”

112

40

2

ТзОВ “К.Л. – Буд”

109

44

2

 

Підприємства корпорації мають можливість частково фінансувати витрати за інвестиційними проектами за рахунок власних коштів, а частково за рахунок залучення банківських кредитів. У табл. 3.3 наведено вихідні дані для розрахунку показників, які характеризують ефективність реалізації інвестиційних проектів корпорацією “Карпатбуд”. Як бачимо, використання кредитних ресурсів приведе до збільшення витрат і зменшення прибутку у підприємств позичальників, окрім тих підприємств, які для фінансування проектів використовують кошти фонду.

У табл. 3.4 наведено результати розрахунку показників, які характеризують ефективність реалізації інвестиційних проектів підприємств корпорації “Карпатбуд”.

Таблиця 3.4

Вихідні дані для розрахунку ефективності реалізації інвестиційних проектів підприємствами корпорації “Карпатбуд”

Назви підприємств

Т1

Т2

В1

В2

Р2j

P1j

DТn

DРn

ВАТ “Прикарпатбуд”*

1

-

652,1

-

-

85,9

-

-

ДП “Карпатбуд”

2

0,5

253,0

235

182

163,98

-1,5

+18,02

ТзОВ “Карпатбудстиль”

1,5

0,1

464,5

420

314

269,48

-0,5

+44,52

ТзОВ“Карпатбудсервіс”

2

0,5

292,8

248

136

91,2

-1,5

+44,8

ТзОВ “К.Л. – Буд”

2

0,4

233,5

186

77

29,44

-1,06

+47,56

Примітки: припускаємо, що ВАТ “Прикарпатбуд” не використовує кошти фонду для фінансування інвестиційного проекту

 

Результати порівняння витрат часу на акумулювання інвестиційних ресурсів, які необхідні для реалізації інвестиційних проектів, а також обсягу прибутку дозволяють стверджувати, що фінансування інвестиційних проектів за рахунок власних коштів учасників об’єднань підприємств сприяє виникненню позитивного економічного ефекту.

Таблиця 3.4

Показники ефективності реалізації інвестиційних проектів підприємствами корпорації “Карпатбуд”

Назви підприємств

ВАТ “Прикарпатбуд”

Підприємства об’єднання, які в процесі реалізації інвестиційних проектів викори-стовували кошти фонду

Відхилення

Час на акумулювання коштів, які необхідні для реалізації інвестиційного проекту

 

 

 

1

 

 

 

0,37

 

 

 

-0,63

Обсяг прибутку, який отримано в результаті реалізації інвестиційних проектів

 

 

 

85,9

 

 

 

177,25

 

 

 

91,35

 

Головними характеристиками цього ефекту є: скорочення середніх витрат часу на реалізацію інвестиційних проектів учасниками об’єднання підприємств; ріст середнього обсягу прибутку підприємств у результаті реалізації інвестиційних проектів за рахунок внутрішніх джерел фінансування об’єднання підприємств.

 


[1] Йдеться про збільшення власного капіталу за рахунок реінвестування прибутку.

 

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Управлінські рішення щодо фінансування інвестиційних проектів обєднаннями підприємств”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>