Фінансування удосконалення інформаційного забезпечення

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “фінансування заходів із удосконалення системи інформаційного забезпечення суб’єктів інвестиційної діяльності”

Однією з основних проблем, яка виникає в процесі управління підприємством, є забезпечити раціональну структуру джерел формування його фінансових ресурсів. Її розв’язання вимагає створення дієвого механізму прийняття управлінських рішень щодо вибору структури джерел коштів, які необхідні для удосконалення системи інформаційного забезпечення суб’єктів інвестиційної діяльності. Для цього, у першу чергу, необхідно володіти інформацією про:

- очікуваний розмір прибутку реципієнта за різних можливих ситуацій, у яких може опинитися отримувач коштів, та імовірність настання кожної з цих ситуацій. Отримати такі дані можна шляхом аналізу та узагальнення інформації щодо фактичного прибутку за попередні періоди, або шляхом проведення експертного опитування фахівців у тій галузі економіки, у якій працює реципієнт. У будь-якому випадку результатом отримання такої інформації повинні бути відомості щодо імовірності отримання отримувачем коштів необхідного обсягу прибутку та особливостей його розподілу;

- суб’єктивні уподобання власників підприємства-реципієнта щодо прийняття ними управлінських рішень, які пов’язані з тим чи іншим ступенем ризику. Як відомо, збільшення частки позики у структурі джерел капіталу реципієнта, як правило, призводить до збільшення середнього сподіваного розміру прибутку, що залишається у розпорядженні його власників, але одночасно зростає ризик недоотримання прибутку та імовірність банкрутства  отримувача коштів внаслідок неспроможності виконувати ним свої кредитні зобов’язання. При цьому ризик виявляється у збільшенні меж коливання сподіваного розміру прибутку, що залишається у розпорядженні власників. Отримати інформацію про рівень сприйняття власниками потенційного реципієнта ризику можна на підставі їх анкетного опитування, зокрема на предмет того, на яке збільшення середнього сподіваного прибутку (дивідендів) він погодиться при зменшенні мінімально можливого прибутку, який він може отримати, на ту чи іншу величину (у грошовому виразі або у відсотках).

Отримавши перелічену вхідну інформацію на подальшому етапі її потрібно піддати обробці. Стосовно першого блоку вхідної інформації (щодо сподіваного розмір прибутку ВГС за різних можливих ситуацій, у яких може опинитися дане підприємство, та імовірність настання кожної з цих ситуацій), то механізм її обробки буде викладений нижче, а результатом такої обробки будуть значення основних показників, що характеризують умови та наслідки фінансування капіталу реципієнта за будь-якого співвідношення між власними та позичковими коштами, зокрема, розмір позичкового відсотка, математичне сподівання дивідендів власників та доходу позикодавців, імовірність банкрутства тощо.

Щодо другого блоку вхідної інформації (про суб’єктивні уподобання власників потенційного реципієнта щодо прийняття ними управлінських рішень, які пов’язані з тим чи іншим ступенем ризику), то враховуючи той факт, що переважна більшість господарських структур належить одночасно кільком власникам, то обробку даної інформації потрібно здійснювати за відомими методами теорії прийняття колективних рішень [12]. Результатом такої обробки повинні бути відомості про мінімально можливе зростання прибутку (дивідендів), на яке погоджуються власники, що володіють більше ніж 50% статутного фонду підприємства, залежно від зменшення мінімального розміру цього прибутку. Етапи процесу інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо структури джерел фінансування активів ВГС наведено на рис. 3.1.

Слід зазначити, що вартість будь–якого прибуткового активу (а в якості такого активу може виступати і ВГС як цілісний майновий комплекс) визначається передусім розміром доходу, який можна отримати від нього. За більшістю активів сподіваний дохід (прибуток) не є детермінованим, а коливається у певних межах. Тому величина прибутковості більшості активів має імовірнісний характер, тобто сподіваний прибуток від них може приймати різні значення, при чому кожному з цих значень відповідає певна імовірність того, що саме це значення прибутку буде справді отримано. У зв’язку з викладеним розглянемо показники прибутку ВАТ “АТП-14632” за 2000-2002 рр. (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Прибуток від експлуатації автотранспортного парку ВАТ “АТП-

14632” за 2000-2002 рр.

Роки

Місяці

Прибуток валовий, тис. грн.

Прибуток після оподаткування, тис. грн.

Кількість автобусів на балансі, шт.

Прибуток у розрахунку на один автобус, тис. грн./шт.

валовий

балансовий

1

2

3

4

5

6

7

2000

1

85,6

59,92

95

0,90

0,63

2

89,4

62,8

94

0,95

0,67

3

85,6

59,92

95

0,90

0,63

4

89,4

62,58

94

0,95

0,67

5

85,6

59,92

95

0,90

0,63

6

87,9

61,53

92

0,96

0,67

7

98,7

69,09

90

1,097

0,77

8

89,4

62,58

94

0,95

0,67

9

98,7

69,09

90

1,097

0,77

10

87,9

61,53

92

0,96

0,67

11

98,7

69,09

90

1,097

0,77

12

87,9

61,53

92

0,96

0,67

2001

1

100,5

70,35

92

1,092

0,77

2

112,6

78,82

91

1,24

0,87

3

100,5

70,35

92

1,092

0,77

4

112,6

78,82

91

1,24

0,87

5

100,5

70,35

92

1,092

0,77

6

112,6

78,82

91

1,24

0,87

7

120,4

84,28

89

1,35

0,95

 

8

140,8

98,56

87

1,62

1,13

9

120,4

84,28

89

1,35

0,95

10

140,8

98,56

87

1,62

1,13

11

120,4

84,28

89

1,35

0,95

12

140,8

98,56

87

1,62

1,13

2002

1

160,7

112,5

85

1,89

1,32

2

190,8

133,6

80

2,39

1,67

3

160,7

112,5

85

1,89

1,32

4

190,8

133,6

80

2,39

1,67

5

160,7

112,5

85

1,89

1,32

6

190,8

133,6

80

2,39

1,67

7

200,9

140,6

75

2,68

1,88

8

195,9

137,13

75

2,61

1,83

9

200,9

140,6

75

2,68

1,88

10

205,9

144,13

75

2,74

1,92

11

298,9

139,2

75

2,65

1,86

12

202,9

142,03

75

2,71

1,89

 

Виходячи з даних табл. 3.3, математичне сподівання валового прибутку на 1 автобус становить

М =.

де ВП –  валовий прибуток, що припадає на один автобус, тис.грн.

Математичне сподівання прибутку після оподаткування на 1 автобус становить

Мавт =

де П –  прибуток після оподаткування, що припадає на один автобус, тис.грн.

Як випливає з даних табл. 3.3 величина місячного прибутку ВАТ “АТП-14632” у розрахунку на один автобус за період, що розглядається, коливалась за показником валового прибутку від 0,9 до 2,68 тис.грн./шт., а за показником чистого прибутку від 0,63 до 1,88 тис.грн./шт. Наочно це можна подати у вигляді рис. 3.2 і 3.3

 

Браузер не бачить рисунок або формулу?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “фінансування заходів із удосконалення системи інформаційного забезпечення суб’єктів інвестиційної діяльності”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>