Заходи впливу на ризики інвестиційної діяльності підприємства

Браузер не бачить формул чи рисунків?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Заходи впливу на ризики інвестиційної діяльності підприємства”

З позиції функціонально-процесійного підходу первинною функцію управлінського процесу є планування. Проведені дослідження показали, що ключовими аспектами планування заходів щодо впливу на ризики інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (рис. 3.1) є такі:

·        часові обмеження;

·        кількісна і якісна конкретизація очікуваних параметрів об’єктів планування;

·        змістова і процесійна конкретизація досягнення очікуваних параметрів об’єктів планування.

 

У результаті синтезу цих характеристик функції планування керівники підприємств уточнюють об’єкти планування у системі управління ризиками інвестиційної діяльності, встановлюють цілі управління цими об’єктами, здійснюють стратегічне і тактичне планування їх реалізації.

Проведені дослідження показали, що в системі управління ризиками інвестиційної діяльності об’єктами планування виступають: діяльність суб’єктів, відповідальних за конкретні види робіт під час реалізації інвестиційних проектів, очікувані значення показників інвестиційної діяльності підприємства, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне та інші види забезпечення інвестиційної діяльності підприємства, а також заходи, пов’язані з реалізацією інших загальних функцій менеджменту під час управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства (рис. 3.2).

Результати експертного дослідження на предмет актуальності цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств наведені на рис. 3.5. На підставі ознайомлення і аналізування праць вітчизняних і зарубіжних науковців, які займаються проблемами управління ризиками інвестиційної діяльності [45; 57; 153; 183; 205; 284; 309] нами побудовано міжвидову матрицю відповідності цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства (табл. 3.1), а також матрицю відповідності сутнісних ознак цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства їх видам (табл. 3.2). Доцільно відзначити, що з позиції функціонально-процесійного підходу  у менеджменті цілі в стані встановлення виникають на передодні започаткування інвестиційної діяльності підприємства. Тобто, тоді  коли формується певний інвестиційний проект, розробляються прогнози зміни факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ організації, встановлюється ймовірність настання небажаних подій і попереднє оцінювання ймовірних загроз. Як бачимо з табл. 3.1, у стані встановлення можуть перебувати будь-які цілі.

Примітки: 64,2% – зниження рівня ризику; 18,3% – ліквідація ризику, 17,5% – запобігання виникненню ризику.

 

         Щодо стану коригування, то в ньому можуть перебувати лише цілі, пов’язані із зниженням рівня ризику і його ліквідуванням. Причина полягає у тому, що результат від заходів із запобігання виникненню ризику очікується суб’єктами управління до моменту започаткування інвестиційної діяльності. Як тільки інвестиційну діяльність започатковано та ідентифіковано певні загрози її результативності, то суб’єкти управління реалізовують заходи, націлені на зниження або ліквідацію виявленого ризику. Запобігання виникненню ризику може бути пов’язаним із діями щодо зниження чи ліквідації ризику, проте їх ототожнення є помилковим з позиції часового і змістового аспектів.

Таблиця 3.1

Міжвидова матриця відповідності цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства

Цілі за характером формування

 

Цілі за змістом

Запобігання виникненню ризику

Зниження рівня ризику

 

Ліквідація ризику

 

Цілі в стані встановлення

 

+

 

+

 

+

Цілі в стані коригування

 

-

 

+

 

+

Примітки: «+» – вказує на відповідність одного виду цілей іншому виду, «-» – вказує на невідповідність одного виду цілей іншому виду. Матрицю побудовано здобувачем.

        

         Найбільш яскравим прикладом запобігання виникненню певного ризику інвестиційної діяльності є отримання інвесторами Урядових гарантій щодо недопущення фактів націоналізації їх майна і можливості вивозу іноземними інвесторами прибутку за кордон. Після того, як інвестор отримав таку гарантію, він започатковує інвестиційну діяльність, тоді у нього виникають інші ризики інвестиційної діяльності (див. табл. 1.2 і 1.3). Саме з цього моменту метою інвестора є їх зниження або ліквідація. Для цього можуть застосовуватись рішення, які передбачають укладання страхового договору, рішення, які передбачають застосування деривативів, диверсифікації, рішення, які передбачають варіативність реалізації виробничо-господарських операцій тощо (див. табл. 1.4).

         Щодо матриці відповідності сутнісних ознак цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства їх видам, то, як бачимо з табл. 3.2, цілі щодо запобігання виникненню банкрутства підприємства встановлюються тоді, коли інвестиційна діяльність підприємства перебуває в стані планування і у інвестора є гарантії повного відшкодування ймовірних втрат від інвестиційної діяльності. Якщо ж інвестиційна діяльність підприємства перебуває у стані реалізації, а в інвестора відсутні гарантії повного відшкодування ймовірних втрат від інвестиційної діяльності, то актуальною ціллю є зниження рівня ризику. Ліквідацію ризику розглядають у якості мети управління ризиком інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства тоді, коли інвестиційна діяльність підприємства перебуває у стані реалізації і в інвестора є гарантії повного відшкодування ймовірних втрат від інвестиційної діяльності.

Таблиця 3.2

Матриця відповідності сутнісних ознак цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства їх видам

Сутнісні

ознаки

цілей

 

Цілі за змістом

Запобігання виникненню ризику

Зниження рівня ризику

 

Ліквідація ризику

 

Інвестиційна діяльність у стані планування

 

+

 

-

 

-

Інвестиційна діяльність у стані реалізації

 

-

 

+

 

+

Наявність гарантій повного відшкодування ймовірних втрат від інвестиційної діяльності

 

 

+

 

 

-

 

 

+

Відсутність гарантій повного відшкодування ймовірних втрат від інвестиційної діяльності

 

 

-

 

 

+

 

 

-

Примітки: побудовано здобувачем.

         Одним із ключових елементів пропонованої моделі є стратегічне планування заходів щодо впливу на ризики інвестиційної діяльності машинобудівного підприємства (рис. 3.6). Як бачимо, стратегічне планування реалізовується в два етапи: формування стратегії та її реалізація.

         Протягом першого етапу суб’єкти управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудів6ного підприємства встановлюють цілі у системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства, формують системи показників, які відображають стан реалізації цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства, розробляють системи трактування значень показників, ідентифікують та оцінюють фактори, які впливають на значення показників, що відображають стан реалізації цілей у системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства, здійснюють вибір методів досягнення запланованих значень показників із врахуванням факторів, виділених на попередньому етапі. Своєю чергою, на другому етапі суб’єкти управління виконують такі завдання: реорганізовують організаційну структуру управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства, розподіляють функції і повноваження працівників, залучених до реалізації стратегії управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства, встановлюють правила і процедури через затвердження посадових інструкцій, положень про підрозділи, проектну документацію тощо, здійснюють кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення реалізації обраної стратегії, застосовують контролюючі заходи за станом реалізації обраної стратегії, регулюють стан об’єктів в системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства.

         Завдання, які виконуються суб’єктами управління на етапі реалізації обраної стратегії, тісно пов’язані з реалізацією інших загальних функцій менеджменту, а саме: організуванням, мотивуванням, контролюванням і регулюванням. Інструментарієм реалізації функції організування є організаційні зміни («…сукупність змін в організації, що зумовлюють здійснення нововведень та можуть відбуватись у таких напрямах: оцінка і зміна цілей організації; зміна структури, тобто розподілу повноважень, відповідальності, поділу на відділи, служби, підрозділи, комітети тощо; зміна техніки, технологічних процесів, конструкцій виробів; модифікація можливостей або поведінки працівників; зміна в управлінні виробничо-господарською діяльністю …» [178, с. 200-201] ). Проведені дослідження дозволили виділити напрями реалізації організаційних змін у системі управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств (рис. 3.7).

         Базуючись на запропонованій класифікації напрямів реалізації організаційних змін у системі управління ризиками інвестиційної діяльності протягом 2008 р. було проведено експертне дослідження на предмет видів організаційних змін, які реалізовувались на досліджуваних підприємствах (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Експертна інформація щодо реалізації керівниками машинобудівних підприємств організаційних змін у системі управління ризиками інвестиційної діяльності

Напрями реалізації організаційних змін

Структура реалізації організаційних змін, %

За змістом:

·        формування організаційних структур в системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства

·        встановлення правил і процедур в системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства

·        розподіл і перерозподіл функцій і повноважень в системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства

·        реалізація заходів щодо інформаційного та розпорядчого характеру в системі управління  ризиками інвестиційної діяльності підприємства

За об’єктами:

·        зміни, пов’язані з діяльністю суб’єктів, відповідальних за конкретні види робіт під час реалізації інвестиційних проектів

·        зміни, пов’язані з матеріально-технічним, кадровим, інформаційним та іншими видами забезпечення інвестиційної діяльності підприємства

·        зміни, пов’язані зі зміною очікуваних значень показників інвестиційної діяльності підприємства

·        зміни, пов’язані зі заходами, що націлені на реалізацію інших загальних функцій менеджменту під час управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства

 

 

 

 

5,7

 

 

7,5

 

 

24,1

 

 

62,7

 

 

 

81,9

 

 

8,2

 

 

4,1

 

 

5,8

 

         Дослідження показали, що з позиції поділу організаційних змін за змістом найбільш часто на підприємствах реалізовувались заходи щодо інформаційного та розпорядчого характеру. Про реалізацію цих заходів протягом аналізованого періоду відзначили майже 62,7% експертів. Досить значна частка респондентів (24,1%) вказали також на те, що на досліджуваних підприємствах реалізовувались організаційні зміни, пов’язані із розподілом і перерозподілом функцій і повноважень у системі управління ризиками інвестиційної діяльності підприємства. Застосування інших організаційних змін було незначним. Щодо реалізації керівниками машинобудівних підприємств організаційних змін з позиції їх поділу за об’єктами, то найбільш часто реалізовуваними були зміни, пов’язані з діяльністю суб’єктів, відповідальних за конкретні види робіт під час реалізації інвестиційних проектів. Про їх реалізацію відзначили 81,9% респондентів. Отримана експертна інформація підтвердила те, що ті підприємства, які володіють найбільш розвинутими системами управління, найбільш активно реалізовують організаційні зміни і  отримують найкращі результати управління ризиками інвестиційної діяльності.

         Під час експертного проведення дослідження виявлено, що серед загальної сукупності заходів, націлених на зниження, ліквідацію або уникнення ризиків інвестиційної діяльності значна частка припадає на ті, які передбачають використання страхування. Незважаючи на несприятливість умов страхування в Україні, в порівнянні із умовами, які пропонуються страховими компаніями за кордоном слід визнати, що крупні довгострокові інвестиційні проекти, у більшості випадків, страхуються. Експерти зазначають, що суб’єкти, які застрахували ризики ухвалюють більш обґрунтовані, раціональні рішення щодо реалізації організаційних змін у системі управління ризиками інвестиційної діяльності. Причиною цього є зростання рівня відповідальності перед страховиками, а також поява більш чітких пріоритетів щодо досягнення показників економічного розвитку. Великий обсяг страхових платежів та інші фінансові зобов’язання страхувальників є альтернативою до формування власними силами суб’єктів інвестиційної діяльності внутрішніх резервних фондів, для компенсування можливих втрат від інвестиційної діяльності. Очевидно, що вказана альтернатива фінансово більш вигідна за страхування, проте вона змушує суб’єктів інвестиційної діяльності брати усю відповідальність за ефективність використання цих фондів на себе, що подвоює ризики у сфері інвестиційної діяльності. Враховуючи це, практично одностайною позицією експертів є те, що організаційні зміни в управління ризиками інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств необхідно реалізовувати на засадах розвитку страхових відносин.

Браузер не бачить формул чи рисунків?! Скачайте реферат:
Скачати реферат “Заходи впливу на ризики інвестиційної діяльності підприємства”


Publisher: Team EPMPD  

Додати коментар

Ваш e-mail не буде опублікований. Обовязкові поля відмічені *

Можна використовувати наступні HTML-теги і атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>